• Rådgivning offentligt finansierad verksamhet

Rådgivning offentligt finansierad verksamhet

Genom att kombinera djup branschkunskap och god förståelse för offentligt finansierad verksamhets komplexitet med specialiserad fackkompetens, process- och analyskompetens är vår målsättning att bidra till att offentligt finansierad verksamhet uppfyller sina mål och lagstadgade åtaganden på bästa sätt.

Rådgivning inom offentligt finansierad verksamhet omfattar tjänster till offentlig administration, utbildning/skola, socialtjänst, vård och omsorg samt hälsa och sjukvård. Vår utgångspunkt är att det inte finns några standardlösningar för unika utmaningar.

Vår rådgivning är individuell och anpassad för kundens situation. Vi vill ge kunden korrekt rådgivning som samtidigt ska utmana och inspirera till utveckling. Vi vill att kunden ska känna sig trygg med vår rådgivning samt ha fått tillräckligt med kunskap för att kunna tänka utanför boxen och inte bara förlita sig på benchmarking och hur andra har gjort.

Vi kan hjälpa till med alla aspekter av förändring och utveckling inom offentligt finansierad verksamhet från strategi och utveckling till kompetensutveckling och ledarstöd till växtföretag.

Våra konsulter har djup specialistkunskap om offentlig sektors komplexitet och säregenhet som de kombinerar med goda analytiska och metodiska kompetenser. Många av våra konsulter har även lång praktisk erfarenhet från offentligt finansierad verksamhet som specialister, ledare och chefer. Våra kompetenser spänner därför över många fackområden och våra lösningar integrerar alltid de ekonomiska perspektiven med specifika verksamhetskunskaper.

För oss är det viktigt att kunden involveras i samtliga steg i processen i syfte att säkra maximalt organisatoriskt ägarskap och lärande.

Här är några av de återkommande frågeställningar där vi agerar bollplank:

  • Rådgivning vid förändrings- och omställningsprojekt, organisationsutveckling, processanalyser, Lean och kvalitetsutveckling
  • Utredning och utvärdering av effektivitet och måluppfyllelse
  • Kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar
  • Extern oberoende granskning och tillsyn
  • Konsekvensanalyser vid ändringar i lagar, föreskrifter och regelverk
  • Uppföljning av vårdavtal och avtalsefterlevnad
  • Riskanalyser och intern kontroll
  • Operativa kontroller av leverantörer
  • Biträde vid köp eller försäljning av offentliga företag, inkråm, fastigheter