What's the Matter?

En filmserie om CSRD

Träffa experterna och gå igenom CSRD steg för steg 

I åtta informativa avsnitt får du följa med konsulten Markus Håkansson, Partner – Sustainability Audit and Advisory Services BDO, och kunden Mats Fransson, Head of Sustainable Growth Swemac Innovation, i deras samtal om hållbarhetsarbete och CSRD. Serien fokuserar på konkreta steg för företagare att möta de nya kraven och hur man praktiskt implementerar reglerna. Varje avsnitt utgör en djupdykning i detaljer som direkt relaterar till vanliga frågor som kan uppstå i din hållbarhetsrapportering.

Avsnitt 1: Introduktion

Upptäck det första avsnittet av What's the Matter, serien om CSRD ur ett inifrånperspektiv! Här delar experterna Markus Håkansson och Mats Fransson med sig av konkreta exempel på hur hållbarhet integreras i dagliga beslut. Detta är starten på en informativ serie där företagens hållbarhetsarbete, ESRS och CSRD diskuteras ur både ett konsult- och kundperspektiv.

Avsnitt 2: CSRD steg för steg

I det andra avsnittet av What's the Matter diskuteras CSRD och Mats delar med sig av deras förväntade tidpunkt för att träffas av CSRD. Det delas insikter om vikten av att tidigt påbörja integrationen av CSRD i verksamheten för att undvika brådska. Vidare utforskas även betydelsen av att involvera hela organisationen i processen för att säkerställa en grundlig och välinformerad implementering.

Avsnitt 3: Dubbel väsentlighetsanalys - analysfasen

Vad är egentligen dubbel väsentlighetsanalys och varför har den en kritisk betydelse? I det tredje avsnittet av What’s the Matter delas insikter om analysfasen och hur den kan appliceras på företag med fokus på affärsmodellen och det cirkulära momentet. Vad är kopplingen till de globala målen och hur värderas vikten av att involvera intressentperspektivet för att få en heltäckande förståelse? Under avsnittet belyses även företagets finansiella redovisning som en viktig källa för strategisk analys och beslut.

Avsnitt 4: Dubbel väsentlighetsanalys - väsentlighetsbedömningen

I fjärde avsnittet av What's the Matter fördjupar vi oss i den tekniska utmaningen bakom den dubbla väsentlighetsanalysen. Diskussionen rör sig kring bedömningen av påverkan och svårigheten att definiera Scale och Scope. Markus och Mats utforskar även begreppet Irremediable Ability och påpekar vikten av att inte bara se risker utan också möjligheterna som hållbarhetsarbetet kan skapa.

Avsnitt 5: Strategi

I det femte avsnittet av What's the Matter diskuteras det vad som händer efter den dubbla väsentlighetsanalysen. Här betonas betydelsen av att identifiera och prioritera väsentliga områden, vilka utgör grundvalen för vidare arbete. Strategins roll i detta sammanhang diskuteras, och Mats delar insikter om hur externa krav, särskilt från CSRD, kan påverka och leda till strategijusteringar. Vikten av en integrerad hållbarhetsstrategi och mätbara strategiska KPI:er understryks för att säkerställa att strategin är levande och följs upp på olika nivåer inom företaget.

Avsnitt 6: Styrning

I sjätte avsnittet av What's the Matter är styrning i fokus. Markus, som revisor, lyfter fram styrning som en avgörande komponent för att nå uppsatta mål. Genom att använda analogier som att köra en bil, där policyn representerar målet och rutinerna fungerar som styrverktyg, förklarar de hur styrning är kopplat till strategi och hållbarhet. Diskussionen inkluderar även betydelsen av mätning och konsekvenssystem för att säkerställa effektiv styrning.

Avsnitt 7: Nyckeltal och datapunkter

Utforska datapunkternas roll i hållbarhetsrapporteringen i det sjunde avsnittet av What's the Matter. Mats och Markus betonar vikten av att inleda processen genom en dubbel väsentlighetsanalys och att gradvis bryta ner de över 1200 datapunkter som ESRS innehåller. Diskussionen inkluderar även strategisk koppling, smarta mål och behovet av spårbarhet i system för hållbarhetsrapportering.

Avsnitt 8: Intressentanalys

I det åttonde avsnittet av What's the Matter delar Mats och Markus sina insikter om intressentanalysens evolution och dess påverkan. Från gamla verktyg som Klagomuren till moderna metoder betonar de vikten av att utöka intressentdialogen och systematisera för att fånga upp oväntade insikter. Med öppna frågor och direkt dialog som nyckelverktyg utforskar de hur denna process blir en dynamisk resa, där utvärdering och anpassning är nyckeln till framgång.

Navigera CSRD-ramverket och lyft verksamheten

ESRS specificerar hur hållbarhetsinformation bör presenteras, medan CSRD påvisar vilken information berörda företag bör inkludera i sina rapporter. Tillsammans skapar de tydliga riktlinjer för hållbarhetsrapportering, både när det gäller innehåll och presentation. Vad du ska rapportera om och hur omfattande rapporteringen är beror på storlek, typ av verksamhet och bransch.  

Vi på BDO hjälper dig att navigera ramverket och hjälper dig att identifiera vilka faktorer som inverkar på just din verksamhet.

Är ni redo att påbörja hållbarhetsresan? Kontakta oss!