• Branscher

Bygg & fastighet

Bygg & fastighet

Bygg och fastighetsbranschen växer och det byggs som aldrig förr i Sverige. Branschföretagens stora utmaningar handlar om ökad konkurrens och komplexa regelverk. Vårt team av specialister har som rådgivande partner en lång erfarenhet av att hjälpa dessa företag såväl i den operativa vardagen som med större strategiska beslut. Det kan handla om transaktioner både i Sverige och utomlands, riskminimering vid investeringar, internationella skattefrågor samt redovisning och hyresaviseringar på lokal nivå. Våra kunder är alltifrån fastighetsbolag, byggbolag och kommuner till bostadsrättsföreningar.

Finansiella företag

Finansiella företag

Finansiella företag står under Finansinspektionens tillsyn och följer dess regelverk. På BDO Sverige arbetar vi främst med externrevision och internrevision av banker, försäkringsbolag, fondbolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Det är branscher som inte bara möter ökad konkurrens och komplexa regleringar utan som är direkt påverkade av digitaliseringen och nya kundkrav. Vårt team av specialister har erfarenhet av att arbeta med såväl större etablerade bolag som mindre expansiva uppstickare. Det kan förutom extern revision även handla om rådgivning kring regulatoriska frågor som Finansinspektionens regelverk, riskminimering vid större investeringar och förvärv, skattefrågor, IT-revision och andra tjänster där vi fungerar som kundens rådgivande partner.

Franchise

Franchise

Det finns många utmaningar inom franchise. Med vår erfarenhet är vi väl medvetna om de situationer som såväl franchisegivare som franchisetagare ställs inför. BDO vill vara en långsiktig partner som stöttar kedjan genom både stora och små hinder. Du kan möta våra specialister på en lokal, nationell eller internationell nivå.

Gröna näringar

Gröna näringar

De gröna näringarnas utmaning handlar till mångt och mycket om vår miljö. Nya regler och lagar dyker upp och naturens krafter kan spela en avgörande roll för hur politiker fattar beslut. Vi ser till att vara väl insatta i allt som påverkar utvecklingen för att lättare kunna hantera de frågeställningar som våra kunder står inför. Våra experter besitter lång erfarenhet inom området och hanterar alltifrån risk management, komplexa skattefrågor, förvärv av markrättigheter till hållbarhetsredovisning.

Hälsa

Hälsa

Stora förändringar som privatiseringar, sjukvårdsförsäkringar och andra politiska beslut gör denna bransch dynamisk men också komplex. Vi är väl insatta i branschens utmaningar och vilka krav som ställs på en aktör. Vi arbetar nära våra kunder med såväl små som stora frågor. Det kan gälla skattestrategier, omstruktureringar, fusioner, finansieringsfrågor, försäkringsärenden och stöd vid tvister för att nämna några.

Hotell, restaurang & upplevelser

Hotell, restaurang & upplevelser

Upplevelseindustrin och besöksnäringen har upplevt flera nyetableringar och sammanslagningar under de senaste åren och branschen upplever en kraftig tillväxt. Våra experter och rådgivare hjälper företag i tillväxtfasen, när organisationen blir större och besluten fler. Vi sätter oss in i verksamheten och tar fram analyser som ligger till grund för såväl strategiska som taktiska frågor. För flera av våra kunder hanterar vi även den löpande ekonomin som via vår digitala plattform finns tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Detaljhandel

Detaljhandel

MER TID FÖR ATT DRIVA FÖRETAG

Samtidigt som vi automatiserar ditt företags ekonomi ger vi verktyg för att utveckla verksamheten. Upptäck vår smarta paketlösning för alla frågor kring bokföring, lön, kvittohanering och fakturering.

IT, telekom & media

IT, telekom & media

Dessa branscher tillhör de stora aktörerna och de mindre entreprenörerna. Nya bolag dyker upp titt som tätt och spelplanen förändras från dag till dag. En tydlig hotbild eller en snabb tillväxtfas kräver ofta stora beslut i snabb takt. Det är där BDO kommer in i bilden. Vårt team av revisorer och rådgivare ser inte bara till att rapporter och revisionsberättelser fungerar som de ska, vi fungerar även som kundens affärspartner och bollplank. Det kan bland annat handla om expansion i annat land, risk och konsekvensanalys, optionsprogram och affärsplaner.

Professional Services

Professional Services

Professional Services täcker in kunskaps-, ägardrivna och många gånger partnerstyrda företag som t ex managementkonsulter, advokatbyråer och arkitektbyråer. Dessa branscher har under senare tid mött stora utmaningar i form av en alltmer turbulent ekonomisk världsekonomi, ökad internationell konkurrens samt utmaningen att uppmuntra och behålla sina främsta talanger. I egenskap av rådgivande partner hjälper vi våra kunder såväl på operativ som strategisk nivå att hantera dessa utmaningar. Våra specialister är involverade i frågor som bl a rör revision och rådgivning, bolags- och ägarbeskattning, ägande och företagsförvärv.

Läkemedel & Life Science

Läkemedel & Life Science

Life Science-industrin (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik) upplever en stark tillväxt världen över. Tydliga orsaker är den ökade efterfrågan på läkemedel och medicinteknik i utvecklingsländerna samt att industriländernas befolkning lever längre. Men industrin är också föremål för komplexa regleringar, både på internationell och nationell nivå. Våra specialister är väl insatta i de utmaningar dessa branschföretag står inför, och hjälper till med alltifrån revision och skatterådgivning till utlandsetableringar och företagsköp.

BDO Startup & Scaleup Network

BDO Startup & Scaleup Network

Vi är väl medvetna om de utmaningarna entreprenörer, startup- och tillväxtföretag står inför. Med BDO vid din sina har du en långsiktig partner som guidar dig genom både stora och små hinder, i allt från grundinvestering till avslut.

Tech

Tech

Techindustrin förändras snabbt och konsumenterna kräver mer från sina teknikleverantörer och förväntar sig integrerade lösningar. Med nya och skalbara affärsmodeller kan organisationer möta en rad olika ekonomiska och operativa utmaningar. Vi finns med dig genom alla skeden.

Tillverkning & industri

Tillverkning & industri

Tillverkningsindustrin är en av Sveriges viktigaste och största branscher. Som revisor och rådgivare till dessa företag kräver det både erfarenhet av tillverkning, processer, gällande redovisnings- och skatteregler samt av branschen både i Sverige och internationellt.  Våra experter inom revision, skatt, rådgivning och företagsservice säkerställer att kunden får den hjälp och de underlag som behövs för att driva och utveckla verksamheten framåt och för att fatta rätt beslut, såväl i Sverige som internationellt.

Transport & logistik

Transport & logistik

Transport- och logistiksektorn förändras snabbt och är idag en nyckel i vår globaliserade tillverknings- och konsumtionskedja, oavsett om transporten går på land, till sjöss eller i luften.

Ideell verksamhet

Ideell verksamhet

Utbildningsbranschen har förändrats kraftigt under de senaste åren där privatiseringen står för den största. Ideella organisationer möter också ökade krav på transparens. Vårt team är väl insatta i branschernas olika utmaningar och har lång erfarenhet av revision, projektrevision och skatterådgivning i skolor, föreningar, stiftelser och allmännyttiga sammanslutningar.