Bygg & fastighet

BDO:s rådgivare kan branschen

Bygg och fastighetsbranschen växer och det byggs som aldrig förr i Sverige. Branschföretagens stora utmaningar handlar om ökad konkurrens och komplexa regelverk. Vårt team av specialister har som rådgivande partner en lång erfarenhet av att hjälpa dessa företag såväl i den operativa vardagen som med större strategiska beslut. Det kan handla om transaktioner både i Sverige och utomlands, riskminimering vid investeringar, internationella skattefrågor samt redovisning och hyresaviseringar på lokal nivå. Våra kunder är alltifrån fastighetsbolag, byggbolag och kommuner till bostadsrättsföreningar.

Vad händer inom bygg- och fastighetsbranschen?

BDO:s branschexpert Thony Hannell sätter sig ner och diskuterar dagens utmaningar, möjligheter och framtid för bygg- och fastighetsföretag tillsammans med branschgruppens senior advisor Ingemar Rindstig.

Redovisningsregelverkens påverkan på fastighetsbolagen

John Larsson, auktoriserad revisor & partner på BDO och Ingemar Rindstig diskuterar ändringsförslag inom redovisningsregelverket K2 och hur det bland annat kan påverka bolag i fastighetsbranschen.

Aktuella utmaningar

Det finns idag en rad utmaningar, och möjligheter, inom bygg- och fastighetsbranschen. BDO:s experter möter dagligen kunder som behöver ett bollplank i hur de ska hantera och positionera sig kring dessa frågor. Här tar vi upp några av de vanligaste frågor och ämnen som vi diskuterar med våra kunder.

Hållbarhet

 • EU taxonomi för hållbara investeringar
 • Cirkulär ekonomi
 • Sociala frågor i byggbolag, mänskliga rättigheter och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Kopplat hållbarhetsarbete till FN:s agends 2030 – De globala målen
 • Strategiskt arbete med hållbarhetsfrågor
 • Aktuella krav på rapportering av hållbarhetsinformation.
 • Kommande krav på rapportering av hållbarhetsinformation - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
 • GHG protokoll, redovisning av utsläpp
 • Nya GRI- redovisningsramverk för hållbarhetsinformation.
 • Integrerad redovisning (IR), anpassning till kommande lagkrav.
 • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD),
 • Klimatriskanalys
 • Livscykelanalys, LCA 

Inkomstskatt 

Inom inkomstskatteområdet finns generellt ett flertal olika pågående utredningar som påverkar inkomstskatten både för bolaget samt fysiker.

De som kan nämnas är:

 • Företagsbeskattning-ränteavdragsbegränsningar- en översyn. Utredningen ska redovisas senast den 1 november 2023.
 • Fåmansföretag-översyn av fåmansföretagsreglerna (3:12-reglerna). Utredningen ska redovisas senast den 1 november 2023.
 • Bägge utredningar har en stor påverkan på det framtida inkomstskatteplanen bland företagare/bolag samt därmed också fastighetsbolag.
 • Bostadsutvecklingsprojekt-inkomstskattefrågor, bildande av bostadsrättsföreningar, stämpelskatt och fastighetsskatt, skatter att hålla koll på, går hand i hand.

Redovisning och lön

Vi hjälper våra kunder med en rad olika tjänster vilket frigör tid för företagen att fokusera på kärnverksamheten:

 • Branschanpassad redovisning och lön
 • Branschanpassade bokslut och årsredovisning
 • Redovisningskonsulter med fastighetskompetens
 • Lönekonsulter med branschkompetens
 • Företagsanpassade rapporter
 • Optimering av ekonomiprocesser (inkl. digitalisering och automatisering)
 • Likviditetsanalys – likviditetskontroll
 • Budget – Prognoser – Känslighetsanalys
 • Bollplank i vardagen


Revision

 • IFRS och K2/K3
 • Komponentindelning
 • Uppskjuten skatt
 • Fusionsredovisning vid förvärv
 • Branschanpassad årsredovisning
 • Hållbarhetsredovisning
 • Ränteavdragsbegränsningar


Rådgivning inom fastigheter

Frågor kopplade till jordabalksvärdering:

 • Hyresvärd/hyresgäst (uppsägning av hyresavtal) bedömning av rörelseskada
 • Avtalsbrott
 • Expropriation (rörelseskada)
 • Förstudie
 • Skarpt
 • Fastigheterna värderas av certifierad fastighetsvärderare, rörelseskadan bedöms av BDO


Även inom tvister finns det frågor att beakta:

 • Indrag av tillstånd
 • Bodelning/dödsbo
 • Beräkning av tilläggsköpeskilling
 • Stillestånd (försäkringsärenden)
 • Pandemiförsäkring
 • Ombyggnationer (bedömning av påverkan på rörelse)
 • Tvångsinlösen
 • Minoritetsinlösen
 • Tillfälliga och permanenta skador

Transaktioner är ständigt aktuella:

 • Finansiell och skattemässig DD
 • Omstrukturering
 • Incitamentsprogram
 • M&A (fastigheter)
 • Fairness Opinion
 • Granskning av finansiella modeller, tex. Vindkraftverk
 • Bedömning av marknadsräntor

Compliance behandlar ofta följande:

 • Contract compliance entreprenadprojekt
 • Debitering i enlighet med avtal under pågående projekt
 • Rimlighetsbedömning av egen skada eller granskning av motpartens yrkande i tvister
 • Granskning av avtal och dess efterlevnad/uppföljning

Kontaktpersoner

Thony Hannell

Thony Hannell

Auktoriserad Skatterådgivare FAR / Tax Partner
personMer om