• Tonnagebeskattning av sjöfarten ger en attraktiv bolagsskatt
Skattenyhet:

Tonnagebeskattning av sjöfarten ger en attraktiv bolagsskatt

11 mars 2021

Sedan några år tillbaka har även Sverige precis som andra sjöfartsnationer en tonnageskatt för inkomstbeskattning av sjöfarten. Tonnagebeskattningen ger en attraktiv bolagsskatt för de rederier som har möjlighet och som väljer att omfattas av den beskattningsformen. Efter att tonnageskatten har varit i kraft i några år har allt fler av rederierna också insett fördelarna och valt att ansluta sig till tonnagebeskattningen. Vår skatteexpert Johan Larsson guidar dig rätt i tonnagebeskattningen så att du inte går miste om möjligheten till den gynnsamma bolagsbeskattningen.

Reglerna om tonnagebeskattning kan upplevas som komplicerade och det är ofta svårt att direkt avgöra om ett rederi har möjlighet att uppfylla villkoren för att komma i fråga för tonnageskatt. Utformningen av tonnagesskattereglerna kan också skapa tillämpningsproblem och komplicerade gränsdragningsfrågor. Reglerna innebär bland annat att rederiets fartyg huvudsakligen måste användas i internationell trafik. Fartygens överavskrivningar ska även hanteras inom ramen för tonnagebeskattningen. Det är exempel på två frågor som är viktiga att hantera på ett korrekt sätt vid ett inträde i tonnagebeskattningen.

Inför ett byte till tonnagebeskattning är det också viktigt att rederiets och koncernens verksamhet ses över så att fördelarna med tonnagebeskattningen kan nyttjas fullt ut. Annan verksamhet hos rederiföretaget eller i koncernen ska fortsatt beskattas enligt de ordinarie skattereglerna och det är självfallet av stor vikt att även annan än den tonnagebeskattade verksamheten struktureras på ett optimalt sätt.

Sedan den 1 januari 2019 gäller en generell begränsning av avdragsrätten för räntor i bolagssektorn. Ett faktum som inte sällan slår hårt mot rederiföretagen som ofta arbetar med en stor andel lånat kapital med höga räntekostnader. Dessa begränsningar i avdragsrätten för räntor kan vara mycket ofördelaktiga och innebära en hård beskattning av rederiet även om företaget visar en bokföringsmässig förlust. Inom ramen för tonnagebeskattningen saknar begränsningen av avdragsrätten för räntor betydelse, vilket utgör en ytterligare positiv faktor vid valet att tillämpa reglerna om tonnagebeskattning.

BDO kan hjälpa dig om ditt rederi har funderingar kring vad beskattningen enligt tonnageskattereglerna innebär. Kanske behöver du till exempel veta mer om villkoren och om ditt rederi har möjlighet att tillämpa tonnagebeskattning så att du inte går miste om möjligheten till den gynnsamma bolagsbeskattningen? Anmäl dig till vårt webinarie på temat eller kontakta våra skatteexperter för ett möte genom att fylla i formuläret nedan.

Vilken ort befinner du dig på?
Är du BDO-kund:

Här kan du skriva ett kort meddelande till oss.
Enter security code:
 Security code

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.