Skattenyhet:

Nya momsregler om distanshandel skapar både utmaningar och möjligheter

19 maj 2021

Den 1 juli 2021 införs nya momsregler avseende e-handel med varor till privatpersoner.
Ändringarna innebär att en ny omsättningströskel införs som är gemensam inom EU på 10 000 EUR per kalenderår, eller 99 680 kr. Omsättningströskeln beräknas på den sammanlagda försäljningen till andra EU-länder och inbegriper både distanshandel och telecom-, broadcast-, och elektroniska tjänster till konsumenter. Svenska företag kan välja att antingen registrera sig i respektive land, eller redovisa försäljningarna elektroniskt via OSS (One Stop Shop) på Skatteverkets hemsida.  

Vad innebär de nya reglerna?

De nya reglerna innebär att tröskeln för distanshandeln sänks rejält och att fler svenska företag kommer in i andra länders momssystem tidigare än innan. På samma sätt kommer utländska företag i större uträckning omfattas av svenska momsregler när konsumenterna finns här. För svenska företag innebär det en rad frågeställningar att fundera över i samband med införandet; såsom valutakursfrågor och prissättning av varor till konsumenter i olika EU-länder. Ska varor exempelvis prissättas olika utifrån vilket land köparna befinner sig, eller ska priset vara enhetligt och hur tar säljaren i så fall höjd för de olika momssatserna? 

Det ställer också nya krav på företags affärs- och redovisningssystem när dessa ska hantera olika länders momssatser. Företag behöver både kontrollera vilken momssats som gäller i respektive land och hur varan eller tjänsten klassificeras i ett visst land för att rätt momssats ska tillämpas.  

Vad behöver man göra?

Bolag som använder de särskilda ordningarna ska säkerställa att dokumentationen är så detaljerad att konsumtionsmedlemsstatens skattemyndigheter kan avgöra om mervärdesskattedeklaration är korrekt. Det innebär att affärs- och redovisningssystem även behöver innehålla uppgifter om var varor transporteras från och till och att övrig dokumentation är på plats för att styrka att försäljningarna har hanterats korrekt utifrån flera länders regelverk. För plattformsföretag som hanterar många transaktioner medför de nya reglerna utmaningar i hur informationen ska tas fram och sparas. 

För företag kommer det sammantaget att innebära både utmaningar när befintliga system ska utvecklas och anpassas, men också möjligheter för verksamheter att expandera internationellt när reglerna i viss mån harmoniseras och förenklas. 

Utöver förändringar för unionsintern distanshandel införs också en ny importordning och nya regler för s.k. plattformsföretag, som blir skattskyldiga för moms om de möjliggör försäljning av varor till privatpersoner. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om reglerna och hur du kan anpassa din verksamhet inför 1 juli? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.