Skattenyhet:

Lokaluthyrning till Migrationsverket är momspliktig rumsuthyrning motsvarande hotellrörelse

05 november 2020

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom gällande upplåtelse av lokaler till Migrationsverket ansett att det är upplåtarens ändamål med verksamheten, och inte kontraktstiden med Migrationsverket, som särskiljer om tjänsten är momspliktig (hotell) eller momsfri (bostad). HFD anser att upplåtarens ändamål med verksamheten är att bereda de asylsökande logi under kortare tid, vilket enligt HFD medför att upplåtelsen till Migrationsverket ska bedömas som momspliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. HFD fastställer därför Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Tillhandahållande av logi kan momsrättsligt bedömas som antingen momsfri upplåtelse av fastighet eller som momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. I målet hade bolaget ansökt om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) för att få klarhet i om deras tillhandahållande av logi till Migrationsverket (ABT-boende), med en hyrestid om sex månader med möjlighet till förlängning, utgör momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. SRN ansåg att upplåtelsen till Migrationsverket var momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

beskrivande text

Frågan överklagades och har nu prövats av HFD som konstaterar att syftet med att rumsuthyrning i verksamhet som liknar hotellrörelse inte ska omfattas av undantaget från momsplikt, är att säkerställa att fastighetsupplåtelser som potentiellt konkurrerar med momspliktig hotellverksamhet också ska omfattas av momsplikt. Det aktuella kontraktet med Migrationsverket, som innefattar både kost och logi, är på lång tid vilket indikerar att det är det är fråga om en momsfri fastighetsupplåtelse. Enligt HFD är dock avtalstiden av underordnad betydelse när det som ska bedömas är om en verksamhet av det aktuella slaget, ska anses utgöra momspliktig rumsuthyrning eller inte. Enligt HFD bör den bedömningen ske utifrån verksamhetens ändamål och innehåll, och då är den tid som de boende vistas på anläggningen av större relevans än hur länge uthyrningen till Migrationsverket ska pågå. Mot bakgrund av att ABT-boenden används för att bereda asylsökande tillfälligt boende (3-6 månader) i avvaktan på en mer varaktig boendelösning anser HFD att verksamheten sammantaget framstår som ett mer aktivt utnyttjande av fastigheten som potentiellt konkurrerar med hotellbranschen. Betydelse har enligt HFD i detta sammanhang även det faktum att Bolaget ska stå för bemanningen av anläggningen samt tillhandahålla omfattande kringtjänster. Enligt HFD utgör därför Bolagets tillhandahållande av logi en momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. HFD fastställer därför SRN:s förhandsbesked.

Kommentar från BDO

Vår uppfattning är sammantaget att HFD:s dom är ett positivt besked som medför möjligheter för de som upplåter ABT-boenden och motsvarande anläggningar till Migrationsverket/kommuner eftersom upplåtelsen kan anses som momspliktig. Det kan bland annat innebära möjligheter till momsavdrag under uppförandet, förutsägbara kostnader samt enklare avtalshantering. 

Mot bakgrund av att avgörandet förändrar Skatteverkets nuvarande rättstillämpning (jfr ställningstagandet, Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, 131 675099-15/111), berör avgörandet ett stort antal upplåtelser. Vårt råd är att företag som bedriver uthyrning av ABT-boenden eller motsvarande anläggningar, ingående analyserar befintliga avtal utifrån nämnda förutsättningar och eventuellt justerar sin momshantering. Det kan även beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet finnas möjlighet att genom omprövning göra avdrag för ingående moms som uppkommit upp till sex år tidigare. Kontakta oss gärna för råd och stöd i dessa frågor. 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.