Skattenyhet:

Höständringsbudget för 2018

20 september 2017

I förmiddags kom höständringsbudgeten för 2018. Här kan du läsa om hur beskattning av personaloptioner förändras och om mycket annat.

Förändringar:

-    Ändrad beräkning av bilförmån. Trängselskatt får inte längre ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Ett bonus malus system föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 där miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras genom bonus. För bensin och dieseldrivna fordon föreslås ett förhöjt koldioxidbelopp under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt.
-    Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25 %. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018.
-    Skatten för pensionärer sänks. Den föreslås gälla från och med den 1 januari 2018.
-    Skatten av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs. Regeringens bedömning är att schablonintäkten för investeringssparkonto samt skatteunderlaget för kapitalförsäkring bör beräknas genom att kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan ökad med 1 %. Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2018.
-    Lättnader i beskattning av personaloptioner inför i vissa fall. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda. Detta gäller såväl det företag från vilket personaloptionen förvärvas som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren skall därmed inte heller betala några
arbetsgivaravgifter. Detta föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.
-    En skattereduktion införs för sjuk- och aktivitetsstöd.
-    En punktskatt på E-cigaretter föreslås införas och träda i kraft den 1 juli 2018.
-    Personalliggare föreslås införas i flera branscher; kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet, samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Detta föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.
-    En flygskatt införs. Föreslås träda i kraft 1 april 2018 
-    Utländska företag som saknas fast driftställe i Sverige och som bedriver viss verksamhet här genom tillfälligt arbete i Sverige ska omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F- skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som svenska företag. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
-    Det tillfälligt-växa-stödet skall utvidgas till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag som anställer en första person. Detta föreslås träda i kraft från den 1 januari 2018.
-    Avyttringstidpunkt vid konkurs för utländska bolag anpassas till EU-rätten. Avyttringstidpunkt blir vid konkursens inträde. Detta gäller konkurser efter den 31 december 2017.
-    Reglerna för redovisningsskyldigheten för punktskatt förtydligas så att den inträder vid samma tidpunkt som skattskyldigheten. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.


Eventuellt kommande förändringar:

-    Generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn.
-    En tillfällig begränsning av underskottsavdrag.
-    Vissa förändringar bör göras i reglerna för periodiseringsfond och säkerhetsreserv.
-    Kupongskattelagen kommer att ses över.
-    Bestämmelser om skattetillägg kan ses över. Om det är lämpligt ska skattetillägg kunna påföras vid rättelser på eget initiativ (självrättelse) efter det att Skatteverket har informerat om myndighetens generella kontrollaktioner. Det kommande förslaget kan komma träda i kraft den 1 augusti 2018.
-    Skattefrihet för privat hälso- och sjukvård bör slopas. Det kommande förslaget kan komma träda i kraft den 1 juli 2018.
-    Nuvarande systemet för reseavdraget ska ses över.

 


 

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning. Sök efter din närmsta skattekonsult här.