Nytt på momsfronten

02 november 2016

En tydligare och språkligt modernare momslagstiftning och ett par intressanta domar i HFD avseende gemensamma utrymmen och boenderum. BDO:s experter rapporterar om senaste nytt på momsfronten.

Översyn av momslagstiftningen

En särskild utredare ska genomföra en författningsteknisk översyn av momslagstiftningen och föreslå en ny momslag. Översynen ska syfta till att förbättra momslagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad.

En särskild målsättning är att den föreslagna lagstiftningen i högre grad ska stå i överensstämmelse med momsdirektivet särskilt med avseende på terminologi och struktur.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019.

 

Momsdom om gemensamma utrymmen

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av både boende och personal och är möjlig att hyra ut separat, bli föremål för frivillig momsskyldighet. Frågan är om kök med matplats, allrum och tv-rum som nyttjas av både boende och personal på ett vård- och omsorgsboende utgör stadigvarande bostad.

HFD anser sammantaget att uthyrning av kök med matplats, allrum och tv-rum inte avser stadigvarande bostad utan utrymmen där kommunen bedriver omsorgsverksamhet. Frivillig skattskyldighet ska därför medges för dessa ytor.

 

Boenderum utgör inte stadigvarande bostad

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avser en kommuns upplåtelse av rum till missbrukare inte stadigvarande bostad och fastighetsägaren medges frivillig momsskyldighet.

Den omständigheten att de boendes tillgång till rummen är begränsad när det gäller tillgänglighet, möjlighet att inreda och ta emot besök talar enligt HFD emot att boendet fyller en funktion som motsvarar ett boende på den allmänna bostadsmarknaden.

Slutsatsen är att bostadsrummen varken är utformade eller används på ett sätt som är normalt för bostäder i det allmänna bostadsbeståndet. Uthyrningen av rummen utgör därför inte en uthyrning som avser stadigvarande bostad. Därmed avser inte heller övrig yta i byggnaden sådan uthyrning. Uthyrningen omfattas därmed av skatteplikt enligt 3 kap. 3 § andra stycket ML.

 

Har du frågor som rör moms? Hör av dig till:
Göran Alvemalm, Auktoriserad skatterådgivare, 08-120 116 83
Cecilia Strandberg, Skattejurist, 031-704 13 88
Louise Hagberg, Skattejurist, 042-450 79 74