Ändrad princip eller ändrad bedömning – vad gäller egentligen?

Ändring av IAS 8

I februari 2021 publicerade IASB en ändring i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. Ändringen innebär att en ny definition av ”redovisningsuppskattning” (accounting estimate) har införts. Även andra ändringar och två exempel införs för att hjälpa enheter att skilja förändringar i redovisningsprinciper från förändringar i uppskattningar.

Ändringen klargör att företag ibland måste göra uppskattningar för att kunna värdera de poster som ska redovisas på särskilt sätt enligt redovisningsprinciperna. Redovisningsuppskattning är per defintion monetära belopp i finansiella rapporter som är föremål för osäkerhet i värdering och bedömning. Därför används uppskattningar vid tillämpning av prinicper.

Hur kan man ta fram redovisningsuppskattningar?

För att ta fram en uppskattning används bedömningar och antaganden. Företag kan även ta till olika värderings- eller mättekniker. Ett exempel kan vara den metod företaget väljer för att ta fram värdet på förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 eller den värderingsteknik som används för att värdera det verkliga värdet enligt IFRS 13.  En ändring av en redovisningsuppskattning kan beror på att företag får ny information eller att man gör ändringar i den indata eller värderingsteknik som används för att ta fram redovisningsuppskattningen.

Ett exempel på en situation där förtydligandet kan vara till hjälp är om ett företaget ändrar sin metod för att värdera en tillgång, från att ha använt en kostnadmetod till att använda en inkomstmetod. Detta är då att betrakta som en ändrad redovisningsuppskattning. Redovisningsprincipen, det vill säga värdering till verkligt värde, är oförändrad.

Ändringen förväntas inte få stor effekt i företags finansiella rapporter, men kan vara till hjälp för företagen vid upprättandet.

Ändringen ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten efter att EU godkänt ändringen.