• Hur framtidssäkrat är ditt företag?

  Digital mognad för små och stora företag
  – en studie av BDO i Sverige

Hur står ditt företag i jämförelse med andra?

Den digitala mognaden spelar stor roll för ett företags framtida position på marknaden. Företagets förmåga att använda och ta till sig digital teknik är en viktig faktor för att stå sig i konkurrensen. 

Coronapandemin är ett historiskt skeende som förändrat världen på så många sätt. Digitaliseringen har genomgått en revolution och den digitala vardag vi vant oss vid kommer sannolikt att vara det nya normala även efter pandemin. I en undersökning har BDO tagit pulsen på hur digitalt mogna svenska företag är.

 

Digital mognad handlar om att våga skaka om

Digitala lösningar har blivit en central del i våra liv och många branscher har genomgått omvälvande strukturomvandlingar som en konsekvens av digitalisering. Den pågående pandemin har ytterligare satt fokus på behovet av digitalisering och ökat takten i omställningen inte minst genom att miljoner människor tvingats lära sig och ta till sig ny teknik och hitta andra sätt att arbeta och konsumera på distans. Det gör att vi tror på ett nytt normalläge där digitalisering och verksamhet på distans är en mer integrerad del av ekonomin.

Undersökningen visar att de flesta företagen har en etablerad digital plan eller strategi men att de flesta bolag ser digitaliseringen som ett komplement eller en förstärkning av den existerande verksamheten.

Digitaliseringsinitiativ är i första hand något som stegvis utvecklas inom den existerande affärsmodellen. Vi är dock övertygade om att de företag som är morgondagens vinnare är de som vågar skaka om organisationen. Digital mognad handlar inte längre om att köpa in ett affärssystem eller en e-handelsplattform. Du måste tänka, drömma och andas digital förändring. Betrakta digitaliseringen som en del av företagets själ, en skattkammare där du kan hitta nya affärsmodeller och marknader. De som lyckas bäst är de företag som vågar tänka utanför de existerande ramarna och utvecklar affärsmodell, arbetssätt och teknik som en helhet.

– Det är naturligt och många gånger nödvändigt att reagera på en ekonomisk tillbakagång med att skära i kostnader, men det är viktigt att inte se investeringar i digitala innovationer som en kostnad utan som en central del i företagets utveckling och förmåga att konkurrera framgångsrikt på morgondagens marknad. Genom att effektivt implementera digitala strategiska initiativ kan ett företag skydda sina intäkter, utvinna effektivitetsvinster och identifiera ouppfyllda kundbehov, säger Jan Von Zweigbergk, expert på digital transformation.

 

Vad är digital transformation?

Att vara digital är ett centralt affärsbehov, men vad innebär egentligen digital transformation? Begreppet rymmer mycket mer än att "bli digital" i största allmänhet. För att införandet av digital teknik verkligen ska förändra måste det antingen lösa ett traditionellt affärsproblem på ett effektivare sätt eller leverera nya kundvärden. 

Tekniken driver transformationen, det som transformeras är hur verksamheten fungerar och presterar, samt hur värde skapas och levereras till kunder. 

Även om alla företag utvecklas olika kan vi i allmänhet bryta ner digital transformation till tre väsentliga delar, digitala affärer, processer och infrastruktur. Det är dessa delar som tillsammans skapar den digitala förmågan.

Vi ser att alla de här tre komponenterna behöver finnas på plats och interagera för att ett företag ska kunna få ut hela effekten av en digital transformation, nämligen att skapa en betydande förändring i sättet företaget arbetar och servar sina kunder.

Att jobba med att utveckla en aspekt i taget och ta hänsyn till begränsningarna i de andra delarna kan i bästa fall skapa en inkrementell digital utveckling men inte vara transformativt.

Men när de olika delarna samverkar för att bygga en verkligt transformativ digital förmåga får bolagen ofta en signifikant konkurrensfördel som är svår för konkurrenterna att möta.

 

Metodik och målgrupp

Målgruppen för studien är företag som omsätter mer än 20 miljoner kronor. Roller i populationen består av affärsledning, styrelse, ägare och IT (CIO/CDD). Företagarna som deltog i studien svarade på en webb-baserad enkät bestående av 17 frågor med svarsalternativ. Med företrädare från industrin genomfördes även kvalitativa intervjuer för att kunna provtrycka hypoteser och slutsatser. Resultatet är samlat i rapporten.

Fördelningen av svaren på undersökningen visar på en bra mix inom det segment av medelstora företag som BDO riktat undersökningen emot, vilket borgar för att analysen kan användas både vid jämförelser inom och mellan olika storleksklasser. Spridningen bland svaren avseende bransch är också bred. De branscher med störst representation har också olika mognad och förutsättningar när det kommer till digitalisering. Både detaljhandel och finansiella företag har sett omfattande paradigmskiften de senaste åren.

*Övriga branscher innehåller: Hälsa och life science, Hotell, restaurang och upplevelser, Gröna näringar, Annan.

 

Studiens innehåll i korthet

Inledning och bakgrund

 • Vad är digital transformation
 • Metdik för studiens genomförande
 • Storleksklasser och aktuella roller
 • Branscher och segment

2. Sammanfattning

 • Vad driver digitaliseringen
 • Digitalisering skapar både risker och möjligheter
 • Några röster och reflektioner från industrin
 • Kritiska framgångsfaktorer för acceleration

3. Värden som driver digitala förändringar 

 • Stärka verksamhetens effektivitet
 • Stärka den digitala motståndskraften
 • Utveckla kundupplevelsen
 • Öka intäkterna

4. Utmaningar med digitala förändringar

 • Vanliga utmaningar kopplat till att starta digitala initiativ
 • Lärdomar från misslyckanden

5. Hur agerar framgångsrika företag?

 • Typiska kännetecken och drivkrafter
 • Vilka är de affärsmässiga skälen
 • Vilka nyttor och effekter uppnås vanligen?

6. Vad är statusen på din digitala förmåga?

 • Benchmark
 • Hur agerar andra företag i ditt storlekssegment och varför?

7. Avslutning

 • Mod och rätt digital strategi utifrån kundbehov vägleder

Ta tempen på ert företag

Vill ni ha tips på hur ni bäst kan framtidssäkra ert företag? Genom att fylla i undersökningen får ni en uppfattning om hur den digitala strategi som ert företag jobbar efter står sig på marknaden idag och i framtiden.

Resultatet av undersökningen presenterar vi gärna i ett möte tillsammans med er. Ta chansen att säkra er framtida position på marknaden!

TILL UNDERSÖKNINGEN

 

Hämta hem studien

Med en strategi och tydlig digitaliseringsagenda kan ert företag skapa sig en stark framtida position på marknaden.

Hämta hem vår studie ”Hur framtidssäkrat är ditt företag?” genom att fylla i formuläret. Vi delar med oss av våra smartaste tips för hur ert företag ska kunna lyckas på en allt mer digital marknad.

Enter security code:
 Security code

 

Kontakt


JAN VON ZWEIGBERGK 

Partner

Bli rankad 1 i din företagsliga


Sätt upp som mål att bli den bästa spelaren bland de företag du konkurrerar med. BDO:s Hälsokontroll ger dig en bra coachning framåt.

TOPPA FORMEN

Samlad bild över riskerna i ert företag


Undrar ni om ert företag står väl rustat för att möta risker ni står inför? Då kan BDO:s Riskanalys vara något för er.

LÄS MER