Riskhantering

Framgångsrikt riskarbete börjar med aktiva ledare

Att arbeta proaktivt med att identifiera risker är viktigt för att ett företag ska lyckas med sina strategiska målsättningar. Bolagens riskstrategi bör därför vara tätt sammankopplad med affärsstrategin och verksamhetsmålen.

En förutsättning för en organisation att effektivt hantera sina risker är att det finns gedigna strukturer, processer och rutiner för att styra, identifiera, mäta och övervaka samt rapportera risker.

Ett framgångsrikt riskarbete börjar vanligen genom en aktiv styrelse och ledning. Ett övergripande ramverk, riskstrategi, riskaptit (accepterad risknivå) samt fastställda KRI:er/risklimiter (maximalt accepterad riskexponering) skapar förutsättningar för att riskarbetet ska bli effektivt.

Ett vanligt missförstånd är att det är riskspecialister eller interna kontrollfunktioner som är ansvariga för organisationens riskhantering. Ska man lyckas med riskarbetet bör istället affärsenheterna ta huvudansvaret för att dagligen hantera risker i linje med företagets policyer, rutiner och kontroller.

Hur vi kan hjälpa er med riskhantering

BDO har marknadsledande expertis och mångårig erfarenhet av komplexa riskfrågor. Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Rådgivning kopplat till övergripande ramverk för riskhantering, riskaptit & strategi samt KRI:er/risklimiter

  • Riskanalyser och identifiering av signifikanta risker

  • Självutvärdering av operativa risker

  • Processer, rutiner och metoder för identifiering, mätning och rapportering av risk

  • Etablering av strukturer som säkerställer oberoende övervakning och rapportering av risknivåer

Visselblåsning

Implementera ett system för visselblåsning

Upptäck incidenter eller oegentligheter på företaget genom en visselblåsarfunktion. Vi kan hjälpa er att implementera ett visselblåsarsystem och hjälpa er att hantera uppkomna situationer på ett transparent och effektivt sätt.

Visselblåsning är ett bra verktyg för att bygga en sund organisation baserad på en stark värdegrund. Enligt lag ska företag med minst 50 medarbetare kunna erbjuda sina anställda möjlighet att anonymt rapportera oegentligheter eller sådant som bryter mot företagets regler och policyer. Hör av dig till oss om du behöver hjälp med att få detta på plats.
Undersökning

Undersökning som ger insikter

Global Risk Landscape – vår åttonde årliga undersökning bland företagsledare globalt. I rapporten delar vi med oss av insikter kring deras riskhanteringsstrategier och åtgärder på händelser som utgör ett hot mot deras företag.
Till rapportenchevron_right

Kontaktpersoner