Styrning & internkontroll

God styrning öppnar för starka affärsresultat

Kraven på god bolagsstyrning är i dag höga, både från olika intressenter och regelverk. Att tillämpa god bolagsstyrning är avgörande för att er organisation ska bli framgångsrik på lång sikt. God styrning kan vara drivkraften bakom ökad omsättning, effektivitet och lönsamhet och är grundläggande för ett starkt affärsresultat. Det handlar inte bara om vad ni gör, det handlar också om hur ni gör det.

Enligt vår erfarenhet leder regelefterlevnad och effektiva interna kontroller till ökat förtroendet för bolagens verksamhet och rapportering. Även den övergripande styrningen påverkas positivt. Ett korrekt implementerat kontrollramverk av rätt storlek ger både effektivitetsvinster och konkurrensfördelar.


Hur vi kan hjälpa mer med styrning och internkontroll

Vi hjälper er att granska, utforma och implementera de bolagsstyrningsmetoder och internkontrollramverk som bäst passar ert företag och era utmaningar. Våra tjänster inkluderar:

  • Oberoende utvärdering av era nuvarande styrningsmetoder och internkontrollramverk

  • Hjälp att definiera och implementera ett lämpligt styrningsramverk

  • Utformning och implementering av lämpligt internkontrollramverk

  • Hjälp att efterleva reglering, vägledning och standarder, till exempel Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), COSO och US Sarbanes-Oxley Act SOX

Kontaktpersoner