Regelefterlevnad (Compliance)

God regelefterlevnad och effektiv organisation hänger ihop

Organisationer verkar idag i en komplex regulatorisk miljö som ständigt förändras. Inte minst gäller det företag inom den finansiella sektorn. Bristande regelefterlevnad innebär att organisationen är exponerad för risker kopplade till sanktioner, regulatoriska anmärkningar och försämrat anseende på marknaden. Det är därför nödvändigt att ha effektiva ramverk, processer och rutiner för att hantera regelefterlevnadsrisker. Detta säkerställer samtidigt att organisationen fungerar på ett bra sätt.


Hur vi kan hjälpa er med regelefterlevnad

BDO har marknadsledande regulatorisk expertis och mångårig erfarenhet av komplexa regelverksfrågor. Vi kan bland annat hjälpa er med:

 • Funktion för regelefterlevnad
  Många av våra kunder lägger ut regelefterlevnadsfunktionen till BDO. Utifrån en fastställd årsplan utför vi granskningar för att kontrollera att organisationens regelefterlevnadsrisker hanteras. Samtidigt jobbar vi nära organisationen med råd och stöd i regelefterlevnadsfrågor. 
 • Rådgivning inom regelefterlevnad
  Vi hjälper er att navigera bland lagar och regelverk och i specifika regelefterlevnadsfrågor. Vi erbjuder stöd till funktionen för regelefterlevnad. 
 • Granskning och GAP-analys
  Vi utför granskningar och analyser för att identifiera risker och gap mellan förväntningar och uppnådda resultat. Detta hjälper er att hantera era regelefterlevnadsrisker
 • Regulatorisk transformation
  Vi hjälper er att designa, förändra och implementera ramverk, processer och rutiner till följd av nya eller förändrade regelverk. 
 • Utbildning till styrelse och ledning 
  Vi erbjuder specifika utbildningsprogram och insatser för att öka kunskap och medvetenhet hos styrelse och ledning.
 • Stöd vid tillståndsansökningar
  Processen för att ansöka om tillstånd kan uppfattas som komplex och tidskrävande. Vi hjälper er att navigera och säkerställa en smidig ansökningsprocess.

Kontaktpersoner