Anti-Financial Crime (AML/CTF)

Hantering av ekonomisk brottslighet handlar om att ligga steget före

Det kan vara svårt att hänga med i de förändrade regelkraven, de kriminellas förändrade metoder och den tekniska och organisatoriska utvecklingen på området. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fokusområde hos såväl svenska som utländska myndigheter och sanktionsavgifter har tilldelats i miljardbelopp. I tillsynsrapporter understryks vikten av god intern styrning och kontroll. Tillsynsmyndigheterna konstaterar att många företag och organisationer brister när det gäller åtgärder i intern och extern rapportering. Även när det kommer till kompetens och tillsättande av resurser finns stora brister och ofta saknas också riskstrategi, modellriskvalidering och ändamålsenliga processer och strukturer för transaktionsmonitorering.

En effektiv hantering av penningtvätt-, och terroristfinansieringsrisker är centralt för att skydda företaget, dess ledning och styrelse ifrån sanktioner och försämrat anseende på marknaden. 


Hur vi kan hjälpa er att hantera risker relaterade till ekonomisk brottslighet

BDO har marknadsledande kompetens och mångårig global erfarenhet av att hantera utmaningar relaterade till AML/CTF (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism). Vi förstår de utmaningar och fallgropar er organisation står inför och hjälper er att vidta riskbaserade åtgärder för att effektivt uppfylla krav från intressenter som lagstiftare ägare och kunder. Våra tjänster omfattar:

  • Ramverk
    Vi hjälper till att utveckla och granska ert ramverk för styrning och intern kontroll för AML/CTF. Bland annat i form av styrningsramverk, policyer, system och förfaranden och motsvarande organisationsstrukturer.
  • Riskbedömning
    Vi hjälper er att formulera och utforma en allmän riskbedömning samt att implementera underliggande riskmodeller.
  • Modellrisk
    Vi hjälper våra kunder med allt från att lösa frågor som rör styrning och internkontroll till att utveckla praktiska metoder och processer för modelldokumentation, modellövervakning och validering. Vi utför även oberoende validering och granskning av riskmodeller för AML/CTF.
  • Dataanalys
    Dataanalys kan användas för att förbättra och effektivisera riskbaserade åtgärder samt genomföra fullständighetskontroller.
  • GAP-analyser
    Analyser av styrning, processer och metoder hjälper er att hantera risker relaterade till AML/CTF. Analysen ger en oberoende bedömning av mognadsgrad och vilka eventuella risker och gap som bör hanteras för att stärka ert befintliga ramverk. Analysen visar även hur väl anpassade ni är efter gällande regelverk.
  • Oberoende granskningsfunktion
    Vi kan utgöra er oberoende granskningsfunktion för AML/CTF. Ledning och styrelse får då en partner som löpande rapporterar genomförda granskningar och dess resultat. BDO har hög kompetens inom området och stöttar ledning och styrelse att fatta välinformerade och välgrundade beslut.
  • KYC (know your customer)
    Vi hjälper er med KYC-processer och att uppdatera kundkännedomsdokumentation, utifall information saknas eller behöver uppdateras i enlighet med interna rutiner.

Kontaktpersoner