Internrevision

Internrevision en kontrollfunktion som skapar värde

Bolagsstyrning inom organisationer och företag är under kontinuerlig övervakning. De måste visa att deras företagsansvar och strategi för riskhantering är robust och transparent. Detta ansvar blir mer påtagligt när risker samt lagar och regelverk förändras snabbt. Ledningsgrupper och styrelser har inte råd att agera för sent.

Internrevision har alltid varit en av hörnstenarna i god styrning och bör spela en viktig roll i organisationens styrningsprocesser. Den ser till de bredare frågorna och hjälper ert företag att navigera genom det potentiella minfältet av risker.

Internrevisionen ger säkerhet när det gäller era mest grundläggande interna kontroller - genom att upptäcka och förebygga bedrägerier samt övervaka efterlevnaden av organisationspolicy, företagsstyrningskoder, reglering och lagstiftning.

Internrevisionen är styrelsens verktyg för att få insyn och kontroll av verksamhetens effektivitet, kvalitet och riskhantering. Samtidigt hjälper den verksamheten att uppnå effektiva processer genom handfasta rekommendationer för förbättring.


Hur vi kan hjälpa er med internrevision

BDO har ett brett erbjudande av tjänster för internrevision med lösningar för alla typer av företag. Vi kan bland annat hjälpa er med: 

  • Funktion för internrevision 
    Hela internrevisionsfunktionen läggs ut till BDO. Vi utför internrevision i enlighet med styrelsens fastställda granskningsplan. Avrapportering sker löpande med tydliga granskningsresultat och relevanta rekommendationer till förbättringar.

  • Specifika granskningsinsatser
    Vi utför riktade granskningsinsatser för internrevisionens räkning. Exempelvis kan ett behov av att anlita externa internrevisorer vara aktuellt vid personalbortfall eller då specialistkompetens krävs.

  • Rådgivning
    Vi utför kvalitetsgenomgångar av internrevisionsfunktioner och har god erfarenhet av att utveckla internrevisionens arbetsmetodik. Utbildningsinsatser utförs också löpande vid förfrågan och innehållet kan anpassas till ert företag.

Kontaktpersoner