• Ideell verksamhet och skatt

Ideell verksamhet och det skatterättsliga regelverket

Det skatterättsliga regelverket för ideell verksamhet är komplicerat och svårtolkat. Regelverket skiljer sig dessutom åt mellan de olika subjekt som tillhör den ideella verksamheten, vilket ökar komplexiteten ytterligare. Exempelvis kan reglerna om inskränkt skattskyldighet, det vill säga att vissa inkomster blir skattebefriade, transaktioner och kostnadsfördelning mellan ideella föreningar alternativt mellan en ideell förening och dess dotterbolag, näringsinkomster, bidrag och fastigheter illustrera komplexiteten på området. Vad gäller momsen så är det exempelvis inte endast den svenska momslagen som gäller utan en ideell verksamhet kan många gånger använda EU:s momsdirektiv till sin fördel. Det är av yttersta vikt att subjekten i ideell sektor hanterar inkomstskatt och moms på ett korrekt sätt, särskilt eftersom en felaktig hantering kan innebära onödiga kostnader och eventuellt skattetillägg. 

BDO har ett särskilt team med specialister som har bred kompetens och lång erfarenhet av rådgivning inom den ideella sektorn. Vi är rådgivare till stiftelser, ideella föreningar och trossamfund i frågor på såväl det civilrättsliga som det skatterättsliga området. Vi biträder även ideella organisationer vid skatteprocesser samt vid besvarandet av Skatteverkets förfrågningar.