• Bolagstjänster

Bolagstjänster

BDO lotsar ditt företag inom bolagsrätten så att du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet. 

Vi hjälper dig med allt ifrån aktieägaravtal, emissioner och fusioner till delningar eller avvecklingar. Vårt stöd omfattar hela processen oavsett bolagsform − såväl rådgivning som konkret hjälp med exempelvis upprättande av handlingar och registrering av ärendet hos Bolagsverket. Vår expertis sträcker sig därför över flera olika kompetensområden, men vi ger dig alltid en samlad rådgivning kring ditt specifika behov.

Nedan listar vi exempel på de vanligaste händelserna i ett företags livscykel, där vi kan bistå.

Aktiebok

Enligt lag ska alla aktiebolag föra och uppdatera sin aktiebok. Då fler och fler bolag väljer att inte utfärda aktiebrev i sina aktiebolag blir aktieboken allt viktigare för bolagets ägare. Den blir det enda beviset för ägande av andelar i bolaget.

BDO kan bistå med upprättande eller rekonstruktion av bolagets aktiebok. Därefter kan vi administrera eventuella ändringar i aktieboken.

Aktieägaravtal

Vid två eller fler aktieägare är det viktigt med ett aktieägaravtal som reglerar ägarstrukturen och hanterar eventuella konflikter. BDO hjälper till med såväl upprättande av aktieägaravtal som med tolkning av aktieägaravtalet.

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott är ett sätt att tillföra nytt kapital eller tillgångar till bolaget, villkorade eller ovillkorade. BDO assisterar med upprättande av handlingar gällande aktieägartillskott.

Bolagsordningsändringar

Bolagsordningen reglerar vad bolaget, dess aktieägare och styrelse kan och får göra i olika situationer. Olika förbehåll kan finnas i bolagsordningen och den vanligaste är hembudsförbehållet som innebär att en aktie som överlåtits kan köpas tillbaka av aktieägarna i bolaget. BDO hjälper till med förslag till bolagsordning, upprättande av bolagsordning och ändring av bolagsordning. Givetvis finns vi till hands vid alla kontakter med Bolagsverket.

Emissioner

BDO kan hjälpa dig och ditt företag från ax till limpa med alla typer av emissioner.(Fondemission, Nyemission-kontant och apport samt emission av konvertibler och teckningsoptioner).

Företagsavveckling

BDO kan bistå med att avveckla ditt företag oavsett hur du väljer att genomföra det.

Fusion

Det finns olika typer av sammanslagningar; fusion av helägt dotterbolag, omvänd fusion då moderbolaget löses upp i dotterbolag, gränsöverskridande fusioner eller fusioner mellan bolagsformer. En fusion tar vanligtvis mellan 4−5 månader att genomföra.

Snabbavveckling

En snabbavveckling är ett numera vanligt sätt att avsluta ett aktiebolag. Det innebär att du säljer ditt bolag till vår samarbetspartner som därefter sköter likvidationen. Det tar cirka 2−3 veckor.

Likvidation

BDO kan assistera med handlingar för att starta en likvidation, därefter ska en likvidator utses som formellt tar över driften av bolaget till likvidationen är klar. En likvidation tar minst 6 månader att genomföra.

Lagerbolag

Lagerbolag är företag som bildas enbart för att överlåtas till en ny ägare. När du köper ett lagerbolag av oss får du snabbt tillgång till ett färdigbildat aktiebolag med organisationsnummer och bolagspärm.

Minskning av aktiekapital och reservfond

BDO kan hjälpa ditt bolag med att minska aktiekapital och reservfond.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapitalet kan ske för förlusttäckning, återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fond. Om inte aktiekapitalet samtidigt ökar med minst samma belopp som det minskar krävs tillstånd från Bolagsverket. Minskning kan genomföras både med eller utan indragning av aktier. Beslut om minskning av aktiekapital fattas av bolagsstämman.

Minskning av reservfond

Minskning av reservfonden kan ske före en fondemission eller nyemission, förlusttäckning, återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fond. Tillstånd för minskning av reservfonden krävs alltid om medlen ska återbetalas till aktieägarna eller avsättning till fond. Beslut om minskning av reservfond fattas av bolagsstämman.

Ny- och ändringsregistreringar

BDO upprättar handlingar och kan agera ombud vid ny- och ändringsregistreringar hos Bolagsverket för alla bolagsformer; AB, HB, KB, ekonomiska föreningar, BRF och enskilda firmor.