• Riskhantering och intern kontroll

Riskhantering och intern kontroll

RISK ADVISORY SERVICES (RAS) HANDLAR OM ATT HANTERA ALLT SOM KAN ELLER HAR GÅTT SNETT  

Företagande är i sig en riskverksamhet. Nya konkurrenter, vikande konjunktur, nyckelpersonal som slutar och finansiärer som drar sig ur – listan av risker kan göras lång. Vissa saker är svåra att påverka men det finns risker som går att minimera med hjälp av konsekvent ekonomiskt säkerhetsarbete och noggranna kontroller.    

VET DU OM ALLT STÅR RÄTT TILL I FÖRETAGET?  

Sköts redovisningen som den ska? Är brandväggarna tillräckligt säkra? Finns det några misstankar om korruption, bedrägeri eller pengatvätt? Mår resultat- och balansräkning bra?  

BDO:s experter hjälper dig att förebygga tråkigheter. Men skulle de ändå inträffa har vi stor vana att av hantera dem på bästa sätt.  

  

”Bästa sättet att hantera oegentligheter, fel och obestånd är att förebygga.”  

  

VI HJÄLPER ER ATT HANTERA BÅDE RISKER OCH KRISER  
 

EKONOMISK RISKANALYS OCH RISKHANTERING   

 • Internrevision Vi kontrollerar att era interna kontroller och styrmedel fungerar.  

 • IT-revision Vi granskar att alla IT-system är tillräckligt säkra och att IT-kontrollerna fungerar.  

 • Kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling Vi ger förslag på hur olika kontrollfunktioner kan utvecklas för att ge ännu bättre säkerhet.  

 • Contract compliance Om ni har projektredovisning granskar vi att denna följer aktuella avtal.   

 • Visselblåsning Enligt lag ska företag med minst 50 medarbetare kunna erbjuda sina anställda möjlighet att anonymt rapportera oegentligheter eller sådant som bryter mot företagets regler och policyer.

KRISHANTERING   

 • Forensic Om ni har misstankar om oegentligheter hjälper vi er med riktade utredningsinsatser. Detta inkluderar bevissäkring genom IT-analyser och forensiskt laboratorium.  

 • Rekonstruktioner och konkurser Konkursutredningar på uppdrag av konkursförvaltare. BDO kontrollerar att kontrollbalansräkning upprättats i rätt tid och utför även granskningar av kontrollbalansräkningar. Vi är också behjälpliga vid eventuell rekonstruktion eller om konkurs är oundviklig.  

 • Verksamhetsavbrott Kriser kan leda till avbrott i verksamheten. Vårt team hjälper er att bedöma skadan och stötta er vid diskussioner med försäkringsbolag.  

LITIGATION SUPPORT - SUPPORT VID RÄTTSTVISTER  

Om ert företag hamnar i en tvist kan BDO hjälpa er med det som rör våra specialområden. Våra engagerade rådgivare har erfarenhet från de mest utmanande tvister - både i Sverige och internationellt. De har stor vana vid domstolsprocesser och skiljeförfaranden och även av att stötta bolagsjurister och affärsjurister med kompetens och underlag.    

Våra tjänster omfattar:  

 • Granskning av initial information för preliminär analys av skada och omfattning.   
 • Rådgivning innan tvist initieras.   
 • Beräkning av skada för yrkande i tvist.   
 • Oberoende expertvittne avseende tekniska redovisningsfrågor.   
 • Sakkunnigutredningar och expertvittnesmål i tvist.