Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
 • Rådgivning vid finansiell rapportering

Rådgivning vid finansiell rapportering

Att ge en rättvis och trovärdig bild av sitt företag är en grundsten i den finansiella rapporteringen. Nya redovisningsregler, allt mer komplexa transaktioner samt höga krav på den finansiella rapporteringen gör att många redovisnings- och ekonomichefer väljer att ta hjälp av experter.
 

Finansiell information är en nödvändig utgångspunkt för viktiga beslut om framtiden


En professionellt utformad och upprättad finansiell rapport är ett utmärkt och nödvändigt instrument för att bygga och upprätthålla ett förtroende hos ditt företags intressenter. Framtida verksamhets- och strategibeslut fattas också ofta baserat på den historiska finansiella informationen.  Våra redovisningsspecialister hjälper dig att förklara hur regler och regelförändringar påverkar ditt företag, din rapportering och vilka effekter de har på resultatet för att du ska få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Vi ger råd kring svenska såväl som internationella regelverk och håller dig uppdaterad kring vilka nyheter som är på gång. K3 är regelverket för större svenska företag som ska upprätta en årsredovisning och koncernredovisning. Mindre företag kan välja den något förenklade K2. Vi stöttar även koncerner, noterade bolag och företag som väljer att redovisa enligt den omfattande standarden International Financial Reporting Standards (IFRS).


Hos oss kan du bland annat få hjälp med följande

 • Kvalificerade redovisningsfrågor
  Vi ger råd kring frågor som rör redovisning av bland annat intäkter, pensioner, finansiella instrument, aktierelaterade ersättningar och leasing. Vi bistår även vid upprättande av koncernredovisning, kassaflödesanalyser eller segmentsrapportering.
   
 • Kvalitetssäkring av finansiella rapporter
  Vi granskar årsredovisningar och delårsrapporter, ger förbättringsförslag och säkerställer att de följer gällande regelverk.
   
 • Övergång till ett nytt regelverk
  Kanske är ditt företag på väg mot en marknadsnotering och tillämpning av IFRS?   Funderar ni på att byta från K2 till K3? Behöver du förstå hur din redovisning skulle se ut enligt US GAAP? Som ett led i detta kan vi hjälpa till med allt ifrån planering till genomförande och att identifiera och utvärdera skillnader i regelverken.
   
 • Implementering av en ny eller ändrad standard
  Det händer mycket inom IFRS just nu. I år och åren framöver har vi omfattande nya standarder att ta ställning till och implementera. Redovisning av intäkter, leasingavtal, finansiella instrument samt försäkringsavtal genomgår väsentliga ändringar. Här kan vi bistå med rådgivning och analys.
   
 • Redovisning av transaktioner
  Rörelseförvärv, omstruktureringar, försäljning av verksamheter eller fusioner innebär ofta många komplexa frågeställningar för redovisningen. Vi läser och tolkar avtal och transaktioner så att de återspeglas korrekt i den finansiella rapporteringen.
   
 • Företagsanpassade kurser eller seminarier
  Är du intresserad av en kort uppdatering kring nyheter och förändringar på området? Vi erbjuder workshops, seminarier eller utbildningar – helt efter dina önskemål.

 

Ta gärna del av våra publikationer och onlineutbildningar inom IFRS.

 

IFRS Illustrative Financial Statements – 2020
Detta årsredovisningsexempel visar hur en årsredovisning enligt IFRS för ett börsnoterat företag kan upprättas. Exemplet är avsett att ge vägledning vid upprättande av IFRS årsredovisningar och kan användas som referensmaterial, eftersom det visar förslag på upplysningar tillsammans med tekniska referenser. Exemplet omfattar endast koncernredovisningen och inkluderar inte moderbolagets räkningar eller andra särsvenska krav.

Effekterna av Covid-19 kan väsentligen påverka utformning och upplysningarna i årsredovisningen. I appendix till årsredovisningsexemplet (COVID-19 supplement publication) inkluderas en användbar checklista för att bedöma vilka upplysningar som kan behöva lämnas som ett resultat av COVID 19 samt många bra exempel på upplysningar avseende going concern, nedskrivning av tillgångar, statliga bidrag, hyresrabatter mm. 

IFRS Illustrative Financial Statements - December 2020

Illustrative IFRS Disclosures COVID-19 Supplement 31 December 2020


 

IFRS onlineutbildningar

BDO: s onlineutbildningar ger en övergripande genomgång av enskilda IFRS standarder. Det finns även specifika moduler som täcker separata frågor mer i detalj. Utbildningarna kan ses online eller laddas ner till en mobil enhet.

Till ONLINEUTBILDINGARNA


 

Mer information och fler publikationer från BDO:

 

Till publikationerna