• Rådgivning vid finansiell rapportering

Rådgivning vid finansiell rapportering

DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR ÅRSREDOVISNINGEN   

En professionellt utformad finansiell rapport inger förtroende gentemot investerare, kreditgivare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Finns ert företag på en börslista betyder de finansiella rapporterna också mycket för företagets varumärke. Framtida verksamhets- och strategibeslut bygger dessutom ofta på rapporterna. Därför är det så viktigt att all information blir rätt och riktig. 

VI HAR STENKOLL PÅ REGLERNA 

Regelverk ändras hela tiden och det kan vara både tidsödande och besvärligt att hänga med i svängarna. Om ni låter BDO granska de finansiella rapporterna kan ni vara trygga med att informationen som presenteras är relevant, lättbegriplig och håller högsta kvalitet i alla detaljer. Inte minst när det gäller noter och tilläggsupplysningar. En riktigt bra årsredovisning, delårsrapport eller kvartalsrapport kan mycket väl vara en del i företagets framgångssaga. 

”En bra finansiell rapport är kvantitet med kvalitet.” 


 

PUBLIKATIONER & ONLINEUTBILDNINGAR INOM IFRS 

 

IFRS Illustrative Financial Statements – 2020
Detta årsredovisningsexempel visar hur en årsredovisning enligt IFRS för ett börsnoterat företag kan upprättas. Exemplet är avsett att ge vägledning vid upprättande av IFRS årsredovisningar och kan användas som referensmaterial, eftersom det visar förslag på upplysningar tillsammans med tekniska referenser. Exemplet omfattar endast koncernredovisningen och inkluderar inte moderbolagets räkningar eller andra särsvenska krav.

Effekterna av Covid-19 kan väsentligen påverka utformning och upplysningarna i årsredovisningen. I appendix till årsredovisningsexemplet (COVID-19 supplement publication) inkluderas en användbar checklista för att bedöma vilka upplysningar som kan behöva lämnas som ett resultat av COVID 19 samt många bra exempel på upplysningar avseende going concern, nedskrivning av tillgångar, statliga bidrag, hyresrabatter mm. 

IFRS Illustrative Financial Statements - December 2020

Illustrative IFRS Disclosures COVID-19 Supplement 31 December 2020


 

IFRS ONLINEUTBILDNINGAR

BDO: s onlineutbildningar ger en övergripande genomgång av enskilda IFRS standarder. Det finns även specifika moduler som täcker separata frågor mer i detalj. Utbildningarna kan ses online eller laddas ner till en mobil enhet.

Till ONLINEUTBILDINGARNA


 

MER INFORMATION & FLER PUBLIKATIONER FRÅN BDO: 

Till publikationerna