Utformning av finansiella rapporter

Skiftande regelkrav och trender kring rapportering

En välskriven och innehållsmässigt korrekt finansiell rapport är ett kvitto på att företaget är trovärdigt, transparent och levererar med kvalitet. Vi på BDO vet vikten av att rapporteringen målgruppsanpassas, att innehållet är korrekt, samt följer lagkrav och andra kravställares synpunkter. Rapporteringskraven är också krav som utvecklas över tid. Det kommer nya regler kring rapportering, presentation och upplysningar och det går även trender i hur finansiella rapporter ställs upp.

Som exempel på normgivning inom området driver IASB för närvarande ett ”dislcosure project” där man ser över hur upplysningar ska presenteras i IFRS årsredovisningar. Man har inom ramen för detta projekt bl.a förtydligat reglerna kring vilka redovisningsprinciper som bör presenteras i en årsredovisning och betonar vikten av företagsspecifik information.

När såg du senast över redovisningsprinciper och värderingsavsnitten i din årsredovisning? Vill du göra ett omtag kring utformningen av din årsredovisning? Har du tänkt på hur innehållet kan presenteras på ett lite mer tilltalande sätt för den som är intresserad.

Vi på BDO kan hjälpa dig och gå igenom delårsrapporter och årsredovisningar och identifiera förbättringsområden samt belysa hur redovisningsnyheter påverkar rapporterna.

I takt med digitaliseringen ställs det också ökade krav på företag att avge årsredovisningar och finansiell informaiton digitalt. Noterade företag på en reglerad marknad ska lämna in sin årsredovisning digitalt enligt ESEF (European Single Electronic Format) för räkenskapsår som inleds 1 januari 2021 eller senare. Det finns även möljighet för alla aktiebolag att avge års-och koncernredovisningar upprättade enligt K2 och K3 i digital form. Har du frågor kring din digitala inrapportering hör av dig till oss.

Håll dig uppdaterad - prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontaktpersoner

Katarina Edholm Lindgren

Katarina Edholm Lindgren

Financial Reporting Specialist & Partner
personMer om