• Redovisning av transaktioner

Redovisning av transaktioner

SÅ ÄR AFFÄREN I HAMN. MEN HUR SKA TRANSAKTIONEN REDOVISAS? 

Företagsförvärv, omstruktureringar, interna överlåtelser, inkråmsförvärv, fusioner och försäljning av verksamheter tar både tid och energi och innebär ofta många frågetecken på vägen. När affärsuppgörelsen äntligen är klar gäller det att kunna redovisa den på rätt sätt. Inte minst handlar det om värdering av tillgångar och skulder. BDO:s redovisningsrådgivare tar hjälp av särskilda värderingsexperter och på så vis kan ni känna er trygga med att företagets ingångsvärden blir de rätta. Vi ser också till att ni i förväg har full kontroll på de redovisningsmässiga konsekvenser som affären har på resultat och ställning.  

Vi kan också hjälpa till vid andra komplexa redovisningsfrågor som redovisning av intäkter, leasing, aktierelaterade ersättningar och finansiella instrument.

 

”Ju bättre förberedda ni är på hur affärsuppgörelsen ska redovisas desto tryggare kan ni känna er.”