• Vår nulägesanalys tar tempen på er nuvarande tullhantering.

VÅR NULÄGESANALYS TAR TEMPEN PÅ ER NUVARANDE TULLHANTERING

Hur vet ni om er nuvarande tullhantering sköts enligt gällande lagar och regler och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Tänk om ni betalar för mycket i tullavgifter idag, utan att veta om det? Vad skulle hända om ni får era tillstånd hos Tullverket indragna? 

Vi har över 25 års erfarenhet inom tull- och handelsrelaterade frågor. Vår tullanalys ger en överblick av den nuvarande tullhanteringen, visar på eventuella allvarliga risker samt tydliggör möjligheter för en mer kostnadseffektiv och korrekt handel. Finns det frihandelsavtal att utnyttja eller andra möjligheter till reducerade tullsatser ska man givetvis yrka på detta. Vi går även igenom nuvarande tillstånd och interna rutiner, för att säkerställa att ni hanterar era flöden på ett optimalt sätt.

Vi hjälper företag att analysera import- och exportflöden för att säkerställa att regelverket kring befintliga tillstånd efterlevs. Ett indraget tillstånd av Tullverket beläggs numera med en karens på 1-3 år innan nya tillstånd kan sökas.

Med vår analys tydliggör vi eventuella avvikelser så att ni hinner rätta dem innan Tullverket upptäcker dem.

Analysen är uppdelad i flera steg: 

  • Nuläge; ger en nulägesbild av den nuvarande tullhanteringen när det gäller klassificering, befintliga tillstånd och interna rutiner.
  • Möjliga kostnadsbesparingar; genom ändrade interna rutiner och processer.
  • Förslag på åtgärder framåt; med konkreta förslag på åtgärder för en kostnadseffektiv tullhantering.
  • Rapportering; Nulägesanalysen överlämnas till uppdragsgivaren för beslut.

Genom nulägesanalysen får du en översyn av din nuvarande tullhantering samt rekommendationer på förbättringsåtgärder. Ofta leder analysen också till direkta besparingar i form av minskade tullavgifter, uteblivna straffavgifter eller indragna tillstånd.