Sustainable Finance

Rådgivning för finanssektorn

Finanssektorn har en enorm potential att främja ett hållbart näringsliv. Hållbar finansiering innebär investeringsbeslut som tar hänsyn till miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) för ekonomiska aktiviteter eller projekt. Vi erbjuder ESG Due Diligence, rådgivning kring SFDR (Sustainable Finance Disclousure Regulation) Rådgivning gällande UN Principles for Responsible Investment (PRI) och portfolio management-tjänster. 

ESG Due Diligence

En ESG-DD, eller Environmental, Social, and Governance Due Diligence, är en process som används för att utvärdera och bedöma de miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekterna av en verksamhet eller investering. Syftet är att identifiera och förstå potentiella risker och möjligheter kopplade till hållbarhet och ansvarsfullt företagsstyre. Under ESG-DD granskas företagets påverkan på miljön, dess sociala ansvarstagande och dess interna styrningsstrukturer. Denna metodik är avgörande för investerare, företag och andra intressenter för att fatta informerade beslut och främja långsiktigt hållbara och ansvarsfulla affärspraktiker.

Sustainable Finance Disclousure Regulation

SFDR (Sustainable Finance Disclousure Regulation), är en del av EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt och inrättades för att rikta kapitalflödet mot hållbar finansiering. SFDR kräver att aktörer på finansmarknaden ska erbjuda öppenhet avseende hållbarhet och omfattar krav på information på både företags- och produktnivå. De två centrala delarna i SFDR innefattar information om fondens integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser samt hur den beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, vilket benämns som "Principal Adverse Sustainability Impact" (PAI). Förordningen har antagits och ska efterlevas från och med 10 mars 2021. Från och med 1 januari 2023 tillämpas dessutom RTS (Regulatory Technical Standard). 

Enligt SFDR:s klassificeringssystem kommer en fond att klassificeras  antingen som en artikel 6, 8 eller 9-fond. Artikel 6 kräver att man offentliggör integreringen av hållbarhetsrisker i sina fonder, oavsett om fonden marknadsförs som hållbar, eller inte. Investeringar som marknadsförs som hållbara måste dock klassificeras antingen som artikel 8 eller 9-fonder, beroende på vilka krav på klassificering de finansiella produkterna uppfyller. Många hänvisar till artikel 8-fonder som "ljusgröna" och artikel 9 som "mörkgröna", eftersom kraven är högre för att få benämningen artikel 9-fond. 

En Artikel 8-fond enligt SFDR definieras som "en fond som främjar, bland andra egenskaper, miljömässiga eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, förutsatt att företagen där investeringarna görs följer god praxis för styrelse.” I enlighet med artikel 8 ska finansiella marknadsaktörer inkludera följande förköpsinformation: 

  • Information om de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas, samt upplysningar som krävs enligt Taxonomiförordningen. 
  • Beskriva de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna. 
  • Beskriva vilka hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av egenskaperna.

Artikel 8 gäller för fonder som främjar miljö- och sociala mål och som tar hänsyn till mer än bara hållbarhetsrisker enligt kravet i artikel 6. Däremot har artikel 8-fonder inte ESG-mål eller kärnmål - vilket krävs för att bli klassificerad som en artikel 9-fond.


FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) är en internationell organisation som arbetar för att främja införlivandet av miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer (ESG) i beslutsprocesser för investeringar. Institutioner deltar genom att bli undertecknare av PRIs sex grundläggande principer och sedan regelbundet rapportera om sina framsteg. 

Miljömässiga och sociala överväganden utgör relevanta faktorer vid investeringsbeslut och bör således beaktas av ansvarsfulla investerare. För att adressera denna långvariga attityd har PRI formulerat sex kärnprinciper, vilka företag som skriver under åtar sig att följa.

Dessa sex principer är formulerade som följer:

  • Princip 1: Vi kommer att integrera ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocesser
  • Princip 2: Vi kommer att vara aktiva ägare och inkludera ESG-frågor i våra ägarprinciper och praxis
  • Princip 3: Vi kommer att eftersträva relevant information om ESG-frågor från de företag där vi investerar
  • Princip 4: Vi kommer att främja acceptans och genomförande av principerna inom investeringsbranschen 
  • Princip 5: Vi kommer att samarbeta för att förbättra vår effektivitet i att implementera principerna
  • Princip 6: Vi kommer var och en att rapportera om våra aktiviteter och framsteg i att genomföra principerna


Kontaktpersoner

Kontakta oss i hållbarhetsfrågor

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.