Hållbarhet enligt ÅRL

Möt kraven i årsredovisningslagen

Vi erbjuder stöd för att möta kraven ställda i årsredovisningslagen. Enligt lagen ska företag som uppfyller följande kriterier, under de senaste två räkenskapsåren, göra en hållbarhetsrapport:


Tidigare belopp

Nya belopp 
(fr o m 1 juli 2024)
Medelantal anställda>250 st>250 st
Balansomslutning>175 Mkr>280 Mkr
Nettoomsättning>350 Mkr>550 Mkr


Denna rapportering syftar till att ge intressenter insyn i företagens sociala och miljömässiga påverkan samt deras arbete med hållbarhetsfrågor. Det är viktigt för berörda företag att noggrant följa lagens krav och säkerställa att deras hållbarhetsupplysningar är tydliga, relevanta och rättvisa. Denna rapportering blir allt mer betydelsefull i en tid där hållbarhetsfrågor får ökad uppmärksamhet både från investerare, konsumenter och samhället i stort.

Kontaktpersoner

Kontakta oss i hållbarhetsfrågor

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.