Revisionsberättelsernas utformning ändras redan år 2016

07 november 2016

De senaste åren har det kommit ett antal regeländringar som påverkar revisionsberättelsen. De första ändringarna härrör från EUs revisionspaket som antogs 2014.

De senaste åren har det kommit ett antal regeländringar som påverkar revisionsberättelsen. De första ändringarna härrör från EUs revisionspaket som antogs 2014.

EU-paketet innehåller dels ändringar i revisorsdirektivet, dels en helt ny revisorsförordning. I början på 2015 antogs sedan den nya ISA 701 ”Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor” av den internationella standardssättaren IAASB som dessutom gjorde väsentliga ändringar i flera andra ISAs (International Standards on Auditing).

Revisorsdirektivet gäller för revision i alla företag, medan förordningen och ISA 701 endast ska tillämpas vid revision av företag av allmänt intresse. Har ditt företag kalenderår som räkenskapsår ska flera av de nya rekommendationerna tillämpas redan på revisionsberättelsen för 2016.

Vad är nytt i revisionsberättelserna?
Den enskilt största nyheten är ett krav på att en revisionsberättelse avseende företag av allmänt intresse ska innehålla en beskrivning av ”för revisionen särskilt betydelsefulla områden” (Key Audit Matters).

Andra viktiga nyheter är:
• Uppställningsformen ändras för alla revisionsberättelser så att slutsatserna skrivs i början av revisionsberättelsen följt av ett stycke med grund för uttalanden. Ordningsföljden för upplysning av särskild betydelse och övriga upplysningar ändras också mot tidigare.
• Uttalanden kring fortsatt drift får en ny rubrik – Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.
• Viss ”standardtext” i revisionsberättelsen kan läggas i bilaga eller på hemsida.
• Begreppet ”enligt standardutformning” utgår och revisorspåskrifterna kommer i fortsättningen enbart att innehålla tillkommande information om huruvida revisorn avstyrker fastställande av balans- och/eller resultaträkning.

Nya rekommendationer från FARs policygrupp för revision
Som en följd av de nya reglerna har FARs policygrupp för revision arbetat med att uppdatera och komplettera nu gällande svenska rekommendationer om revisionsberättelsens utformning. Som ett led i detta genomfördes ett remissförfarande under hösten 2015 och ännu ett remissförfarande under sommaren 2016 som avslutades i mitten av augusti. Det som går att utläsa av remissversionerna är att nuvarande RevR 709 och RevU 709 kommer att ersättas med tre nya rekommendationer med följande arbetsnamn:

• RevR 700 Revisionsberättelsens utformning (tidigare RevR 709 upphävs). Ger en grundläggande vägledning kring revisionsberättelsens utformning och gäller för samtliga juridiska personer.
• RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen (tidigare RevU 709 upphävs). Ger vägledning kring revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar samt anmärkningar och gäller för samtliga juridiska personer.
• RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse. Kompletterar RevR 700 och RevR 705 med avseende på de krav som ställs i EU-förordningen 537/2014 och i ISA 701 på börsbolag och vissa finansiella företag.

När träder de nya reglerna i kraft?
Rekommendationerna träder i kraft för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare. De delar av RevR 701 som enbart följer av EU-förordningen 537/2014 gäller först för räkenskapsår som påbörjas den 17 juni 2016 eller senare. RevR 701 införs i två steg.

1. Det första steget gäller enbart börsnoterade företag vid revision av räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare. Börsföretag som har kalenderår som räkenskapsår tillämpar således RevR 701 första gången för kalenderåret 2016. Vad gäller beträffar de regler i RevR 701 som enbart följer av EUs revisorsförordning så kommer de att träda i kraft för räkenskapsår som påbörjas 17 juni 2016 eller senare. Vilka regler i RevR 701 som därmed undantas det första året kommer att framgå av RevR 701.
2. Det andra steget gäller för övriga företag av allmänt intresse (vissa finansiella företag) för räkenskapsår som påbörjas 17 juni 2016 eller senare. Med andra ord ska företag av allmänt intresse, som inte är börsföretag och har kalenderår som räkenskapsår, tillämpa RevR 701 första gången för kalenderåret 2017.

Har du några frågor kring de nya reglerna som berör revisionsberättelsens utformning? Tveka inte att höra av dig till oss på BDO.