• Digital mognad för små och
    medelstora företag

    Ta tempen på ert företag genom att delta i vår studie

    TILL ENKÄTEN

Hur framtidssäkrar ni ert företag?

Ta tempen på hur långt fram ditt företag kommit i den digitala utvecklingen. Den digitala mognaden spelar stor roll för ett företags framtida position på marknaden. Företagets förmåga att använda och ta till sig digital teknik är en viktig faktor för att stå sig i konkurrensen.  

Den senaste tidens händelser har dessutom satt ett extra stort tryck på övergången till digitala leverans-, produktions- och arbetsmetoder.  

Den här studien syftar till att fånga den digitala utvecklingen för segmentet små och medelstora företag som inte alltid lyfts fram i andra studier och utredningar. Vi mäter den digitala utvecklingen kring tre huvudteman; digitala affärer, digitala processer och digital infrastruktur. Genom att delta i studien får du en uppfattning om hur den digitala strategi som ditt företag jobbar efter står sig på marknaden idag och i framtiden. 

Digitalisering är mer än en teknikfråga, viljan till att utveckla sin strategi och affärsmodell är en förutsättning för att lyckas

Varför misslyckas företag med digitalisering?

I princip alla företag har digitalisering som ett av sina främsta mål. Men långt ifrån alla initiativ är framgångsrika. Genom att känna till de fallgropar och hinder som finns för att genomföra en digital transformation så ökar chanserna att lyckas. Vår studie har visat att nära hälften av alla företag inte har uppnått det resultat av sina investeringar som man önskat. Var sjunde företag anser däremot att de har överträffat sina satta mål. Utmaningar kring att kunna prioritera resurser och komplexiteten i att integrera nya tekniska lösningar med existerande IT-system lyfts fram som de viktigaste orsakerna, eftersom det ofta handlar om stora investeringar i nya och oprövade system som ska samverka med äldre teknik.


Utvecklingen av kunderbjudandet är helt avgörande för hur företagen arbetar med digitalisering

Att digitalisera ett företag handlar om så mycket mer än investeringar i nya IT-system. För att kunna använda digitalisering som en konkurrensfördel behöver även affärsmodellen utvecklas. Men det är bara ca 8 procent av företagen i studien som anger att man kommer utveckla renodlade digitala leveranskanaler. Man måste implementera nya strukturer och förnya interaktionen med företagets kunder. Här finns också ett av de största hoten mot ett företags verksamhet, i paradigmskiften, där en ny, ofta digital teknik införs på marknaden och tar över och gör existerande affärsmodeller och erbjudanden oattraktiva. Förändringstakten är dessutom hög. Inte så långt tillbaka i tiden fanns det många butiker som sålde film och musik i Sverige, idag är alla i princip borta och ersatta av digitala tjänster som Spotify och Netflix.
 
Innovation inom affärs- och prismodeller är ofta en central del i ett företags digitala utveckling

På frågan om digitaliseringen förändrar företagens affärs- och prismodell är svaren enhetliga – man ser inte att digitaliseringen i grunden ska förändra bolagets redan existerande affärsmodell. Enbart vart sjätte företag tror på helt nya typer av prissättningar. Vi anser att prismodellen ofta är ett hinder för att nå en högre digital mognad, eftersom sättet företaget tar betalt och definierar sin relation med sina kunder har sin grund i en kostnadslogik som inte är digital. Affärsmodellen som gjort Spotify och Netflix framgångsrika hade ingen fysisk föregångare och de som provat att göra en digital variant att köp av filmer och skivor har fått se sig omsprungna och i många fall övergett sin affärsmodell.
 
Detta är enbart en första försmak av de resultat som vi kommer att presentera utifrån vår studie kring digitalisering. Har du några frågor om studien eller vill ha rådgivning till hur ni bäst kan framtidssäkra ert företag? Ta kontakt med vår expert på digital transformation Jan Von Zweigbergk.

 

Ta tempen på ert företag

Till enkäten