Direktpension

Trygga framtiden och minska osäkerheten kring skattefrågor med hjälp av våra skatterådgivare

BDO Private Client Services ger råd om beskattning av direktpension. En direktpension är en alternativ form av pension som är vanligt förekommande för medlemmar i ledningsgrupper eller styrelser i större företag, och är ett alternativ till andra former av incitamentsprogram för personer som deltar i bonusprogram eller i vinstdelningssystem.

För den som är berättigad till direktpension sker beskattning vid utbetalning av pensionen.

Om den berättigade då är bosatt i Sverige tas direktpensionen upp som inkomst av tjänst. Om bosättningen är i annat land, är beskattningen även beroende av lagstiftningen i bosättningslandet och om det finns ett svenskt dubbelbeskattningsavtal med bosättningslandet.

Om förmånstagaren är bosatt utomlands sker rådgivning tillsammans med BDO Private Client Services i bosättningslandet. Upparbetade samarbeten finns med Italien, Frankrike och Spanien.

Våra skatterådgivare inom BDO Private Client Services är uppdaterade om skatteregler och lagstiftning och ger råd i dessa beskattningsfrågor. Med hjälp av vår expertis minskar vi osäkerheten och hjälper dig att fatta rätt beslut, agera enligt gällande regler, och trygga framtiden.

Det här innebär företagsbetald direktpension

Direktpension kan användas som ett instrument för att hantera årlig bonus eller resultatdelning för anställda nyckelpersoner, som en extra, förstärkt pension, utöver vanlig tjänstepension – eller som ett alternativ till andra förmåner.


 • Direktpension behandlas i inkomstskattelagen enligt andra regler än tjänstepension.
 • Företagets avsättning till direktpension är inte beloppsbegränsad, omfattas inte av bestämmelserna om en viss kortaste utbetalningstid och inte heller av en viss lägsta ålder för uttag.
 • Företagets tidpunkt för avdragsrätt för direktpension och inbetalning av socialavgifter avviker från annan pension.
 • Den anställde beskattas inte vid tidpunkten då företaget sätter av den årliga direktpensionspremien.
 • Direktpension har lägre socialavgifter jämfört med lön eller kontant betald bonus, 24,26 % i stället för 31,42 %.
 • Förvaltning av avsatt direktpension sker ofta i en av aktiebolaget ägd kapitalförsäkring.
Rätt till direktpension och bosatt i Italien?

Rätt till direktpension och bosatt i Italien?

Skatterättsnämnden har den 25 maj 2023 bekräftat vilken beskattning som ska ske när – under vissa omständigheter – en mottagare av direktpension är bosatt i Italien och omfattas av den italienska schablonbeskattningen. BDO Private Client Services i Sverige samarbetar och lämnar rådgivning i dessa frågor.
Beskedet från Skatterättsnämndenchevron_right

Våra skatterådgivare svarar på vanliga frågor om direktpension

Direktpension är ett pensionsavtal mellan arbetsgivare och den anställde:

 • Som inte är tryggat i avdragsgill form för arbetsgivaren (28 kap. 3–4 §§ IL).
 • Där pensionen betalas ut av arbetsgivaren eller av annan, (försäkringsbolag) på uppdrag av arbetsgivaren.
 • Och där den anställde beskattas när pensionen betalas ut till denne.

Arbetsgivaren får avdrag för pensionsbetalningen först när den betalas ut, inte vid avsättningen, därför behöver inte pensionsutfästelsen uppfylla de kvalitativa villkoren som gäller för pensionsförsäkringar i 58 kap. IL. 

 • Inget svenskt krav på 55 års ålder vid utbetalning.
 • Hela direktpensionen kan betalas ut i en klumpsumma.
 • Pensionsavsättningen är inte begränsad till 35 % av lönen.

Ja, den utfästa direktpensionen betalas årligen in av arbetsgivaren i en av arbetsgivaren ägd kapitalförsäkring som den anställde får panträtt i. 

När ersättning betalas ut på grund av en direktpensionsutfästelse är det pension på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom en försäkring (10 kap. 5 § första stycket 3 IL) och beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL och 10 kap. 8 § IL).

Av praxis framgår att den anställde inte ska beskattas för säkerställandet av en framtida tjänstepension om arbetsgivaren tecknar en kapitalförsäkring som den anställda har panträtt i.

Avdragsrätten för pensioner som betalas ut av arbetsgivaren följer av den allmänna bestämmelsen i 16 kap. 1 § IL som handlar om avdragsrätt i näringsverksamhet för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster.

När direktpensionen betalas ut får arbetsgivaren alltså avdrag för kostnaden.

Den som utfäster en pension som direktpension (dvs arbetsgivaren) är skyldig att betala särskild löneskatt om 24.26 % till Skatteverket vid utbetalning av direktpensionen. 

Kontaktpersoner

Kontakta våra rådgivare inom BDO Private Client Services

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.