Affärsetik – näringslivets etiska och moraliska kompass

Affärsetik – näringslivets etiska och moraliska kompass

Som medarbetare, chef, företagsledare, styrelsemedlem eller ägare ställs du inför situationer där det är viktigt att du har en etisk och moralisk kompass att luta dig tillbaka på. Det kan till exempel handla om att bedöma om den gåva som du är på väg att ta emot eller ge bort kan uppfattas som en muta. Det kan även handla om att behandla dina medarbetare eller kollegor rättvist, att stå fast vid dina kundlöften och att bedriva en verksamhet som inte skadar miljön.

Som revisorer bidrar vi på BDO dagligen till att minska korruptionen i samhället. Vi vet även att de allra flesta svenska företag är måna om att agera på ett affärsetiskt korrekt sätt. Vi ser samtidigt att det finns en osäkerhet kring vad begrepp såsom affärsetik och anti-korruption innebär och vad som ryms inom ramen för dessa. I en serie artiklar kommer vi därför att beröra ett antal områden på temat affärsetik, framför allt med fokus på anti-korruption. I den här artikeln tittar vi närmare på begreppet affärsetik. 

Vad är affärsetik?

Affärsetik är de etiska och moraliska principer som vägleder företag kring hur de ska agera. Det kan handla om beteenden som är direkt olagliga eller som på annat sätt bryter mot kommunicerade riktlinjer och regler. Men det kan även handla om beteenden som är lagliga men som fortfarande uppfattas som förkastliga och som därför riskerar att skada företagets förtroende. I begreppet affärsetik ryms med andra ord såväl lagar, regler och riktlinjer som våra normer och värderingar.

Vad är det för skillnad på begreppen etik och moral?

Begreppen etik och moral har båda sitt ursprung i ord som betyder seder och sedlighet – etik kommer från det grekiska ordet éthos och moral från det latinska ordet mores. Idag förknippas moral i första hand med vårt handlande medan etik förknippas med vår förmåga att reflektera över vårt handlande och de ställningstaganden vi gör.

Såväl själva handlandet som förmågan att reflektera över detta är viktiga delar i det affärsetiska arbetet. Vi behöver kunna förstå varför vi handlar på ett visst sätt och vad det får för konsekvenser för att ha möjlighet att förändra vårt beteende.

Hur lyckas ni som företag med det affärsetiska arbetet?

Här följer sex tips på hur ni lyckas med det affärsetiska arbetet i er organisation:

  1. Se till så att arbetet är förankrat i företagets vision, strategi, mål och värderingar.
  2. Upprätta tydliga policys och riktlinjer, bland annat en uppförandekod för medarbetare och leverantörer.
  3. Gör alla policys och riktlinjer lättillgängliga för medarbetarna och andra berörda intressenter genom att till exempel publicera dem på intranätet, producera en film kring er uppförandekod eller lyfta aktuella områden i samband med era möten. 
  4. Genomför utbildningar för medarbetare, chefer, företagsledare, styrelsemedlemmar och ägare kring affärsetiska frågor och företagets värderingar.
  5. Se till så att det finns en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för uppföljning.
  6. Implementera ett system för anonym rapportering av allvarliga överträdelser – ett så kallat visselblåsarsystem.
I grunden handlar det om att i varje situation ställa dig frågan om det sätt som du har tänkt att agera på är rätt eller inte. Om du är osäker på om du kan svara ja på den frågan bör du undvika att agera på det sättet.