• IT-revision

Vi hjälper dig att hantera digitala risker


I dagens samhälle ställs höga krav på tillförlitliga IT-tjänster och informationens riktighet och säkerhet, korrekt behandling samt snabb återställning av affärskritiska data vid incidenter eller oplanerade avbrott. För att hålla jämna steg blir IT-tjänster föremål för allt fler krav från olika intressenter, samtidigt som tekniken och systemen som driver IT-tjänster växer i komplexitet. Ökad komplexitet genererar nya utmaningar för företag beträffande riskhantering, kontroll och säkerhet samt det ständigt ökande IT-beroendet och ny teknik i sin tur utlöser nya digitala och IT-relaterade risker.


VÅRA TJÄNSTER

BDOs erfarna och certifierade IT-revisorer kan hjälpa dig att utföra en oberoende och objektiv revision av dina IT-system och relaterad IT-infrastruktur. Vi identifierar dina mest prioriterade IT-relaterade risker och ger förslag till förbättringsåtgärder. I en sådan genomlysning tillämpar vi BDOs globala revisionsmetodik baserad på vedertagna branschstandards för IT-revision och informationssäkerhet. Vårt mål är även att tillföra värde för att säkerställa dina affärskritiska processer såsom finansiella processer och att erbjuda dig en djupare förståelse av dina IT-risker. Vår utgångspunkt är alltid att identifiera IT-risker som är relevanta för din verksamhet och IT-infrastruktur samt föreslå åtgärder för att hantera dessa på ett effektivt sätt.

IT-processer och IT-generella kontroller (ITGC) är vitala för att säkra dina digitala tillgångar, bevara informationens tillförlitlighet och att säkerställa kontinuiteten av affärskritiska processer och IT-infrastruktur. En mängd olika aspekter kan belysas i en revision, allt från affärsprocesser till IT-styrning och system med relaterad infrastruktur. Utgångspunkten är som sagt alltid din verksamhet och digitala risker. Utöver att vi identifierar IT- och informationssäkerhetsrelaterade risker så ger vi dig konkreta förslag till åtgärder och som underlättar företagets riskhanteringsarbete samt att vidta korrekta åtgärder.
 

IT-STYRNING & REGELEFTERLEVNAD

BDO kan hjälpa dig att uppfylla kraven för och efterleva vedertagna ramverk och regulatoriska krav såsom:

  • GDPR – Dataskyddsförordningen för hantering av personuppgifterFFFS – Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet och it-verksamhet
  • IKT – Nya regler för försäkringsbolag om informations- och kommunikationsteknik och säkerhetsrisker
  • ISAE 3402 – rapport utfärdat av en oberoende revisor om kontroller hos tjänsteleverantörer
  • ISO/IEC 27000 – Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
  • Cobit – Control Objectices for Information Technologies (IT-styrning)
  • CIS Controls – Critical Security Controls

 

KONTAKTA OSS

BDO:s erfarna och certifierade IT-revisorer kan stötta dig i dina digitala utmaningar såsom att identifiera, analysera och hantera dina IT-relaterade risker eller frågor kopplade till regelefterlevnad. Vi diskuterar gärna med dig utifrån dina utmaningar och vilken inverkan dessa har på din verksamhet och internkontrollen samt vilka lösningar som finns för att reducera risker eller förbättra internkontrollen.

 

Är du BDO-kund:

Här kan du skriva ett kort meddelande till oss.
Enter security code:
 Security code