Jämställdhet är en prioriterad hållbarhetsfråga

Jämställdhet är en högt prioriterad fråga för oss på BDO

Vi vet att team som är sammansatta av personer med olika bakgrund och kön är mer effektiva. Därför är jämställdhet är en högt prioriterad affärskritisk fråga för oss på BDO. Vi strävar efter en organisation som representeras av kvinnor och män i olika åldrar och med varierande erfarenhet. 

Till grund för vårt jämställdhetsarbete ligger vår jämställdhetsplan. Våra medarbetare ska känna att de har samma förutsättningar att utvecklas och få en bra karriär oavsett sexuell läggning, könstillhörighet eller bakgrund. I vår policy lyfter vi fram vikten av likabehandling och inkludering, och vi har nolltolerans vad gäller kränkningar och trakasserier.

Våra chefer arbetar aktivt utifrån sina förutsättningar och områden, till exempel vid lönesättning, rekrytering eller när arbetsgrupper och roller tillsätts. Totalt sett och inom ledningsgruppen är det redan idag en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en högre andel kvinnor väljs in i partnerkretsen. Inom styrelsen och bland partners är däremot andelen män högre än andelen kvinnor. Så det finns mer kvar att göra!

BDO har ett mentor- och coachprogram som heter YOU vars syfte är att bidra till att fler kvinnor stannar kvar och får långa och givande karriärer hos oss. I programmet ingår nätverksträffar, och alla deltagare får också en coach som är partner. YOU har gett tydliga resultat; fler kvinnor på ledande positioner inom bolaget.


Globala målen för hållbar utveckling

Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla. Ett av BDO:s prioriterade hållbarhetsområden är jämställdhet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.