Franchise

Ett lyckat franchisekoncept kan många vinna på – BDO ger stöd i varje steg på resan

Det finns många utmaningar inom franchise. Med vår erfarenhet är vi väl medvetna om de situationer som såväl franchisegivare som franchisetagare ställs inför. BDO vill vara en långsiktig partner som stöttar kedjan genom både stora och små hinder. Du kan möta våra specialister på en lokal, nationell eller internationell nivå.

En väl fungerande ekonomistyrningsmodell med analys, uppföljning och målstyrning med benchmarking som utgångspunkt är ett bra fundament för en lyckad utveckling av kedjan.

Franchising – ett intressant sätt att expandera din verksamhet

Franchising är en av de mest intressanta och spännande formerna för att expandera en verksamhet. I dag omsätter franchising i Sverige ca 300 miljarder kronor per år.  Även sett ur ett internationellt perspektiv är franchising en av de snabbast växande affärsmodellerna när det kommer till företagsexpansion.    

En grundförutsättning för ett lyckat franchisekoncept är att en god och stabil lönsamhet kan upprätthållas. Verksamheten behöver generera ett så pass bra överskott att det kan fördelas mellan både givare och tagare så att parterna blir nöjda. Därför ligger det i bådas intresse att målmedvetet arbeta med att utveckla kedjans lönsamhet.

Ekonomisk kontroll och styrning

Att ha kontroll över franchisetagarnas ekonomi och kunna lita på de ekonomiska rapporter som ekonomifunktionen genererar är därför av central betydelse, både för givare och tagare. Men lika viktigt är det att kunna använda informationen framåtriktat. En väl fungerande ekonomistyrningsmodell med analys, uppföljning och målstyrning med benchmarking som utgångspunkt är ett bra fundament för en lyckad utveckling av kedjan. Även att få råd och tips om hur nyckeltal kan förbättras.


BDO – en komplett affärspartner

Vår franchisegrupp består av affärsrådgivare, revisorer, redovisnings-, löne- och skattekonsulter. Alla med ambitionen att utveckla ert franchisekoncept. BDO:s franchisgrupp är en tillgång för både givare och tagare där vi strävar efter en tät dialog för att tillsammans utveckla kedjan. Vårt bidrag innefattar, förutom att hantera den externa redovisningen enligt gällande regelverk, det som vi är bäst på, nämligen ekonomisk uppföljning, kontroll, styrning och rådgivning.


Moderna digitala system och arbetssätt

BDO: franchisegrupp arbetar i mobila, digitala processer. Vi använder marknadens mest moderna system där den ekonomiska informationen finns samlad på ett och samma ställe. Allt för att skapa effektiva arbetssätt, som sparar tid i vardagen för alla inblandade.


Internationell expansion

BDO kan vara med kedjan på hela resan, från det att den första franchisetagaren ansluts tills dess att kedjan genomför en internationell expansion. Med våra drygt 97 000 kollegor i fler än 160 länder kan vi följa med i en lansering långt utanför Sveriges gränser.

Branschens nöjdaste kunder

Vi vill knyta kontakter för att skapa långvariga relationer. Personligt engagemang är lika viktigt för oss som kunskap och kvalitet. Vi tror att det är den insikten som har gett oss branschens nöjdaste kunder sedan 2013.


BDO för franchisegivaren

Som franchisegivare vill du kunna följa upp och utveckla dina franchisetagare. Det kräver att du får enhetliga rapporter med pålitlig information och hög kvalitet inlevererade från samtliga franchisetagare på utsatt tid. När BDO får förtroendet att hantera franchisetagarnas ekonomiadministration kan vi säkerställa att du får de underlag du behöver för att skapa dig en bild av kedjans position och ta de beslut du behöver. Tillsammans går vi igenom de nyckeltal som vi ska styra mot under den kommande perioden. På ett överskådligt sätt presenterar vi de olika franchisetagarnas resultat, ställning och nyckeltal vilket ger en effektiv benchmarkingsprocess. BDO deltar och presenterar ofta på kedjans regelbundna ekonomimöten.


BDO för franchisetagaren

BDO agerar som franchisetagarens ekonomiavdelning där vi är behjälpliga med den löpande redovisningen och svarar på ekonomirelaterade frågor som rör den dagliga driften. Vi är naturligtvis även behjälpliga med myndighetsrapportering, löneadministration, affärs- och skatterådgivning samt lagstadgad revision.


BDO är guldpartner till Svenska Franchise Föreningen

Kontaktpersoner

Anders Sköldberg

Anders Sköldberg

Auktoriserad redovisningskonsult & Partner
personMer om
Anna-Karin Wallentin

Anna-Karin Wallentin

Tax Quality & Governance Manager
personMer om