Vanliga fel i kassaflödesanalyser

Många företag upprättar kassaflödesanalys därför att det krävs enligt årsredovisningslagen (ÅRL). Det framgår av ÅRL och K3 att koncernredovisningen och större företags årsredovisning ska innehålla en kassaflödesanalys. Även mindre koncerner som frivilligt väljer att presentera en koncernredovisning, ska upprätta en kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalysen är ett bra verktyg för att på ett strukturerat sätt utvärdera verksamhet och analysera hur ett företaget fungerar, hur likvida medel kommer in från verksamheten och vart de tar vägen. En del mindre företag väljer därför att frivilligt upprätta kassaflödesanalys, exempelvis många bostadsrättsföreningar.

Oavsett om kassaflödesanalysen upprättas på frivillig basis eller för att det är tvingande till följd av företagets storlek, måste reglerna kring kassaflödesanalys i K3 kapitel 7 tillämpas.

Kassaflödesanalysen som ska innehålla uppgifter om räkenskapsårets förändringar i likvida medel, kan upprättas utifrån en indirekt metod alternativt utifrån en direkt metod. Oavsett vilken metod företaget väljer, är syftet att kassaflödesanalysen ska utvisa pengaflöden inom tre områdena: löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Kassaflödesanalysen ska endast visa förändringar i rörelsen (den löpande verksamheten), förändringar i investeringar och förändringar i finansiering som uppkommit till följd av in- och utbetalningar. Andra förändringar än sådana som varit kassaflödespåverkande ska inte redovisas.

 • I investeringsverksamheten ska endast tillskott som lämnats till dotterföretag i form av kontanter tas upp. Tillskott som lämnas genom att en skuld bokförs på ett avräkningskonto, har inte medfört någon utbetalning och ska därför inte presenteras i kassaflödesanalysen.
 • Förvärv av andelar i dotterföretag ska motsvara endast vad som erlagts med likvida medel, d v s utbetalats. I det fall förvärvet helt eller delvis har finansierats med lån från säljaren är förvärvet till denna del inte erlagd med likvida medel. För det fallet att förvärvet finansierats med lån från annan part exempelvis en bank, är det erlagt med likvida medel.
 • Endast nyemission av egna aktier som medfört inbetalningar ska tas upp under finansieringsverksamheten. Varken apport- eller kvittningsemissioner ger upphov till inbetalningar, varför de följaktligen inte ska tas med.
 • Lämnade och erhållna koncernbidrag som erlagts respektive erhållits i form av likvida medel tas upp i kassaflödesanalysen. Däremot ska koncernbidrag som endast redovisats mot avräkningskonto inte presenteras då det inte medfört några in- eller utbetalningar.
 • Utdelning till aktieägare tas med endast till den del utdelningen har utbetalats. Eventuellt belopp som skuldförts på avräkningskonto med ägare har inte inneburit någon utbetalning och ska därför inte presenteras som lämnad utdelning eller som ökning av skuld.
 • Orealiserade valutakursförändringar som uppkommer när exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs, utgör inte kassaflöden. Effekten från sådana orealiserade valutakursförändringar ska justeras för. Detsamma gäller orealiserade valutakursförändringar i bankkonton i utländsk valuta. Förändring i likvida medel på grund av förändring i valutakurser redovisas i stället som en avstämningspost i likvida medel, i den ingående – utgående balansavstämning som lämnas  längst ner i kassaflödesanalysen.
 • I kassaflödesanalysen ska endast betalda och erhållna räntor presenteras. Upplupna räntor som endast påverkat redovisade räntekostnader respektive ränteintäkter utan att medföra betalningar, ska justeras för.
 • Finansiella leasingavtal redovisas i koncernredovisningen som tillgång och skuld. Nya tecknade avtal medför ökning av tillgångar och leasingskulder utan att utan att några betalningar uppkommit, varför dessa förändringar inte ska presenteras i kassaflödesanalysen. Endast erlagda leasingavgifter medför utbetalningar, vilka presenteras i kassaflödesanalysen såsom betalda räntor och amortering av leasingskuld.
   

Kassaflöden är in- och utbetalningar av likvida medel. De olika in– och utbetalningarna ska bruttoredovisas, d v s inbetalningar och utbetalningarna ska presenteras var för sig. Exempel på poster som ska bruttoredovisas är:

 • Utbetalningar i form av amorteringar på lån
 • Inbetalningar i form nya upptagna lån
 • Utbetalningar som avser köp av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 • Inbetalningar som hänför sig till försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 • Utbetalningar vid förvärv av dotterföretag
 • Inbetalningar vid försäljning av dotterföretag.
 • Utbetalningar av räntor och utdelningar
 • Inbetalningar av räntor och utdelningar
   

Vissa kassaflöden får dock nettoredovisas. Det som gäller:

 • In-och utbetalningar för kunders räkning om betalningarna återspeglar kundernas verksamhet exempelvis redovisningsmedel
 • In- och utbetalningar av stora belopp som avser poster som omsätts snabbt och har kort löptid. Exempelvis skulle det kunna vara in- och utbetalningar avseende en checkräkningskredit som får redovisas netto.
   

Har du funderingar kring upprättande av kassaflödesanalys är välkommen att höra av dig till oss.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.