Vad är Taxonomin?

Med utgångspunkt i Parisavtalet och den pågående klimatkrisen har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan för hållbara investeringar. För att nå dessa övergripande mål och hantera klimatkrisen behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter.

En grundförutsättning för att möjliggöra detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Av den anledningen har EU-kommissionen etablerat ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar, taxonomin, som en central åtgärd inom ramen för kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Taxonomin blir där till ett verktyg för att bedöma och jämföra hållbara investeringar och ekonomiska aktiviteter.

För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till minst ett av sex fastställda miljömål, samt inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen.

Taxonomins sex miljömål är:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Den ekonomiska aktiviteten ska också uppfylla vissa grundläggande sociala hållbarhetskriterier utifrån OECDs riktlinjer, FNs principer om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner gällande rättigheter i arbetslivet.

Vilka bolag omfattas?

De bolag som formellt träffas av taxonomiförordningen och lagkravet är:

  • Finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare).
  • Företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, det vill säga stora företag av allmänt intresse (PIE) med fler än 500 anställda.

I realiteten kommer detta att ge ringar på vattnet längs med hela investeringskedjan och påverka ett stort antal företag vars värdepapper ingår i de aktie- och obligationsfonder som omfattas av lagkravet. Likaså förväntas kravet på större företag att redovisa sin verksamhet att spilla över på mindre företag.

Taxonomin träder kraft från årsskiftet och ska tillämpas från och med den 1 januari 2022. Detta innebär att för räkenskapsår 2021 ska företagen i sin hållbarhetsrapport lämna upplysning om andelen ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin av dess totala omsättning, capex och opex.

Vill ni veta mer om taxonomin eller få hjälp i ert arbete med att ta fram den information som krävs, hör gärna av er till våra specialister inom ESG och hållbarhetstjänster.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.