Transfer Pricing – hur påverkar det covid-19 området

OECD har kommit med en guide för hur man ska tänka när man hanterar de problem och utmaningar man står inför med anledning av covid-19. När man som företag bestämmer hur man ska hantera verksamheten och kostnaderna framåt och under året finns det både möjligheter och problem som man bör hantera.

OECD har den 18 december 2020 kommit med en guide för hur man bör hantera vissa frågor med anledning av covid-19 och transfer pricing. Det rör främst fyra områden: 1) jämförelseanalys 2) förluster och allokering av covid-19-specifika kostnader 3) statliga stödåtgärder och 4) prissättningsbesked så kallad APAs.

Problemet med jämförelseanalyserna är att det inte går att få stöd i analyser som sträcker sig flera år tillbaka i tiden, vilket det normalt gör, för en armlängdsmässig prissättning under pandemin. Omständigheterna och förutsättningarna är så speciella att man inte får någon ledning under åren som har lett fram till idag. Det finns dock möjligheter att kunna anpassa prissättningen genom analyser av försäljningsvolymer, förändring av kapacitetsutrymmet och specifik information avseende kostnader.

Under pandemin med covid-19 har det blivit allt vanligare med förluster och specifika kostnader som enbart rör covid-19 och detta har lett till frågor avseende hur man ska hantera dessa förekomster. Det finns råd avseende lågrisk-enheter och hur man ska hantera förluster som rör dessa. Man måste göra en bedömning av om de funktioner som utförs i enheterna har en påverkan på resultatet eller inte. För de pandemispecifika kostnaderna har man också råd som avser hur de bör hanteras och vad man bör tänka på när det gäller allokering av sådana kostnader.

Länder runt om i världen har under pandemin lämnat statligt stöd till företag för att kunna ta sig genom denna tidsperiod på ett bättre sätt och för att förhindra att företag går i konkurs i onödan. Dessa statliga stöd har funnits i olika former: lånegarantier, direkt finansiering till företag, lån, specifika stödåtgärder och skattelättnader. Det har ställts frågor om hur dessa ska hanteras inom koncerner både av företag och skattemyndigheter runt om i världen.

En stödåtgärd kan vara en del av den ekonomiska verklighet och de förutsättningar som ska tas hänsyn till när man bedömer om en transaktion har prissatts armlängdsmässigt. Det är viktigt att se till om stödet medför en marknadsfördel, om beloppet ökar intäkterna eller minskar kostnaderna för företaget, till vilket andel fördelarna av stödet förs vidare till oberoende kunder och vilka andelar av stödåtgärderna som inte förs vidare till oberoende kunder.

Den sista delen av guiden handlar om företag som fått prissättningsbesked (så kallad APA) från skattemyndigheter runt om i världen. Frågorna har rört om dessa fortfarande gäller och det gör de som huvudregel. Man måste se till villkoren i beskedet, vad överenskommelsen säger om man inte kan följa avtalet och vad inhemsk lag reglerar vid sådana tillfällen. Det finns olika sätt att hantera om ett sådant prissättningsbesked inte kan följas. OECD anger som handlingsalternativ att prissättningsbeskedet kan antingen revideras, sägas upp eller återkallas.

Det finns alltså en hel del möjligheter att kunna anpassa prissättningen om verksamheten har blivit påverkad av covid-19 men för att följa OECDs riktlinjer behöver man även ta hänsyn till denna guide.

Vi på BDO hjälper gärna till om ni har frågor eller vill ha hjälp med bedömningar om hur ni kan göra för att bättre hantera återverkningarna av covid-19 för just er verksamhet. Fyll gärna i era uppgifter här så kontaktar vi er!


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.