Skatteverkets kontroll av Pandoraläckan: möjligheten till självrättelse upphör den 29 februari


Skatteverket kontrollerar nytt material från Pandoraläckan – möjligheten att frivilligt rätta en felaktig inkomstdeklaration i detta sammanhang upphör den 29 februari 2024.

Sammanfattning

Skatteverket har i ett pressmeddelande den 12 december 2023 aviserat en generell kontroll av nytt material från den så kallade Pandoraläckan. Det innebär att det fram till den 29 februari 2024 finns möjlighet att göra självrättelse av en felaktig inkomstdeklaration utan att skattetillägg tas ut eller att ansvar för skattebrott kan bli aktuellt.

Bakgrund

Journalistnätverket ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, publicerade den 3 oktober 2021 information från Pandoraläckan på sin webbplats. Läckan omfattar uppgifter om mer än 27 000 företag, 29 000 ägare och består av cirka 11,9 miljoner filer från olika delar av världen, bl.a. från Cypern, Schweiz, Dubai, Hong Kong och Brittiska Jungfruöarna.

Skatteverkets kommande kontroll

Det är enligt Skatteverket personer eller företag som finns i de läckta dokumenten och som inte redovisat korrekta inkomster för beskattningsåren 2018 till och med 2021, och som inte tidigare har utretts med anledning av Pandoraläckan, som har möjlighet att lämna in en rättelse till Skatteverket på eget initiativ till och med den 29 februari 2024.
Filerna kommer att lämnas till Skatteverket från ett annat lands skatteförvaltning till den del de avser svenska personer och företag.

Regelverk

Skattetillägg ska bland annat tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning. Skattetillägg får dock inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften. En rättelse anses inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

BDO:s kommentar

Om du misstänker, eller vet om, att uppgifter som är kopplade till Pandoraläckan redovisats felaktigt till Skatteverket bör du så fort som möjligt undersöka om en rättelse av din inkomstdeklaration ska göras. En rättelse som sker efter den 29 februari 2024 kommer inte att anses vara gjord på eget initiativ. Det finns då en uppenbar risk för att skattetillägg påförs. Det finns även risk för straffrättsliga påföljder.

BDO Private Client Services har stor erfarenhet av att hjälpa kunder med komplexa inkomstdeklarationer och redovisning av gränsöverskridande inkomster. Vi kan biträda vid en rättelse av en felaktigt upprättad inkomstdeklaration, och ge dig som skattskyldig råd i ett sådant ärende hos Skatteverket. Om det för en rättelse av inkomstdeklaration behövs specialistrådgivning från skatterådgivare i ett annat land, så har BDO representation i 164 länder.

Om du vill ha hjälp med en bedömning av din situation eller att göra en rättelse ta kontakt med BDO Private Client Services.