Skattekonsekvenser av ett mer flexibelt arbetssätt

Att arbeta på andra platser än kontoret har fått en extra skjuts av pandemin. Många vill fortsätta med en mer flexibel arbetssituation med ökad möjlighet till distans- och hemarbete, vilket också kan bli en konkurrensfördel för företagen. Men det finns en del skatteregler att ta hänsyn till.

Det nya arbetssättet från olika platser och i vissa fall även länder leder till olika skatterättsliga konsekvenser för både arbetsgivaren och den anställde. Här tittar vi närmare på vad det innebär med en flexibel arbetssituation och vilka skattekonsekvenser som kan vara bra att känna till.

Förmånsbeskattning för hemmakontor

Många anställda har under pandemin arbetat hemifrån och för att underlätta arbetet har de lånat hem möbler och kontorsutrustning från sin arbetsgivare såsom datorskärm och kontorsstol. I regel är dessa lån inte skattepliktiga förmåner om utrustningen ska lämnas tillbaka när den anställde börjar arbeta på sin ordinarie arbetsplats igen. Väljer den anställde att fortsatt låna utrustningen ska en bedömning göras om arbetsgivaren ska stå för den anställdes privata levnadskostnader, vilka är skattepliktiga, eller om den lånade utrustningen fortsatt utgör arbetsredskap som behövs för att utföra arbetet, vilka är skattefria.

Många anställda kommer att ha en flexiblare arbetssituation i framtiden där de kommer arbeta delvis på sitt ordinarie kontor och delvis hemifrån. Detta öppnar upp för en diskussion om denna typ av lån ska betraktas som skattepliktiga i framtiden. Är du osäker på om en förmån ska beskattas, hör av dig till oss på BDO så hjälper vi dig.

Ingen vill betala skatt i två länder

En anställd som flyttar från Sverige för att antingen leva på resande fot eller bosätta sig i ett annat land bör se över sin skattemässiga situation. Bosättning är en grund för att bli skattskyldig i ett land men vad som räknas som bosättning varierar. Det är dock viktigt att personen är medveten om att det finns en risk att det uppstår en skattskyldighet i det land man vistas i. Utgångspunkten är att också hemlandet har beskattningsrätt till inkomsten.

Den som flyttar från Sverige kan alltså vara skattskyldig både i Sverige och i sitt nya bosättningsland. För att undvika så kallad dubbelbeskattning har Sverige ett avtal med ett antal länder. Skatteavtalen reglerar vilket land som ska få beskatta inkomster som är skattepliktiga i båda länderna. Genom rätt yrkanden i den privata inkomstdeklarationen undviker man dubbelbeskattning. Vi på BDO rekommenderar att en analys görs innan personen flyttar och att man tar hjälp med deklarationen när det är tid för det.

Bolagets skyldighet vid anställda i andra länder

I det fall en anställd till ett bolag flyttar för att arbeta utomlands och bolaget inte sedan tidigare har verksamhet i landet kan detta innebära skyldigheter även för bolaget. Dels uppstår frågan om bolaget får skyldighet för preliminär skatt för den anställdes inkomst i det land där arbetet utförs. Dels kan den anställde också, beroende på förutsättningarna, leda till att bolaget får så kallat fast driftställe i det andra landet, vilket gör bolaget till skattskyldigt i det andra landet. Kriterierna och bedömningen för om fast driftställe uppkommit varierar mellan olika länder och varje lands process ser olika ut.

Även konsekvenserna för skattskyldighet för bolaget varierar mellan länder, men i regel får bolaget i sådant fall en deklarationsskyldighet i landet. Inkomster och kostnader ska fördelas samt beskattas i landet de hänför sig till. BDO finns tillgänglig som bollplank i olika frågor, allt från utredning till om huruvida fast driftställe uppkommit till fördelning av intäkter och kostnader samt upprättande av bolagsdeklarationen.

Vad händer om du blir sjuk när du arbetar utomlands?

Även vad gäller socialförsäkring finns det frågor att tänka på då anställda arbetar i flera länder. Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska betalas i arbetslandet vilket innebär att arbetsgivaren kan behöva registrera sig och få skyldigheter i andra länder än där man är etablerad. För den anställdes del är det dock ofta en viktig fråga att veta om man har möjlighet att ha fortsatt full tillgång till sjukvård och ha kvar andra rättigheter enligt socialförsäkringssystemet i sitt hemland. Det kan vara möjligt trots att man arbetar utomlands.

Socialförsäkringsfrågor mellan Sverige och andra länder är inte är lika reglerade som skattefrågorna är via de skatteavtal som Sverige ingått. Inom EU finns en gemensam förordning, men förutom den finns det bara ett fåtal socialförsäkringskonventioner mellan Sverige och andra länder. BDO kan assistera både bolag och de anställda med alla typer av frågor gällande socialförsäkring.

Hur påverkas försäkringar, tjänstepension och personaloptioner av att jobba utomlands?

Andra aspekter att ta hänsyn till vid arbete utomlands är bland annat försäkringslösningar, tjänstepensionslösningar, förmåner för de anställda, beskattning av personaloptioner och migrationsfrågor. Behöver de anställda arbetstillstånd för att vistas och arbeta i arbetslandet, kan de anställda kvarstå i sina nuvarande försäkringslösningar och tjänstepensioner eller behöver nya avtal tecknas, samt hur och var sker beskattning av personaloptioner när man arbetar i olika länder? BDO kan assistera både bolaget och de anställda med att utreda de övriga konsekvenserna av arbete i flera länder.

Det finns mycket som talar för att synen på vad som är arbetsplatser kommer att vara mer flexibel efter pandemin. Ett mer flexibelt arbetssätt kan ge många fördelar. Det har blivit en konkurrensfördel för att locka kompetent personal och skapar möjligheter till mer effektivt arbete. Personalen kan välja en arbetsplats där de slipper störande moment och får lättare ihop livspusslet. Men både som arbetsgivare och anställd finns en del frågor kring beskattning, socialförsäkring och tjänstepension att ta hänsyn till. Vi på BDO hjälper gärna till och besvarar dem.

Behöver du hjälp med en skattefråga?

Våra experter kan hjälpa dig med många olika ärenden inom skatt. Läs mer om vilja tjänster vi erbjuder!

SKATTETJÄNSTER

 


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.