Så tar du bokslutet i mål

Den här tiden på året innebär bokslutstider för många av oss som arbetar med redovisning. Kanske sitter du just nu och kämpar för att få ihop bokslut, koncernredovisning och årsredovisning? Vi på BDO vill gärna dela med oss av några tips, redogöra för nyheter inom regelverken och peka på andra aktuella områden som kan vara bra att tänka på.

Året 2020 har ju till stor del kretsat kring coronapandemin som på ett eller annat sätt påverkat oss alla. Redovisning är kanske inte det primära man fokuserar och tänker på i dessa tider men pandemin får för många företag även effekter i redovisning och rapportering. Nya värderings- och redovisningsfrågor aktualiseras. Ett antal nya redovisningsregler har tillkommit som hanterar coronarelaterade frågor. Statliga stöd och bidrag kan ha erhållits och ska bokföras korrekt. Effekterna av pandemin, vidtagna åtgärder och erhållna stöd ska även presenteras och upplysas om i den finansiella rapporteringen.

Vi sammanfattar nedan de coronarelaterade effekterna (såväl positiva som negativa) som bör beaktas i bokslutet:

Värdering och redovisning av tillgångar och skulder – Väsentliga uppskattningar och bedömningar

I bokslutstider bör vi ju alltid ställa oss frågan om våra tillgångar och skulder är rätt värderade per balansdagen. Ett år som detta är det givetvis extra viktigt att göra dessa bedömningar och ta ställning då flertalet poster kan ha påverkats av covid-19 och av den stora osäkerhet som råder. Även om de bedömningar och prövningar som görs av posterna inte i sig behöver leda till att nedskrivningar redovisas eller att avsättningar redovisas så måste noggranna bedömningar och uppskattningar göras och dokumenteras.

Effekterna av covid-19 kan exempelvis leda till att ett företag får svårigheter att sälja sina lager på grund av restriktioner eller till följd av minskad efterfrågan. Detta kan medföra ökad lagernedskrivning om artiklarnas nettoförsäljningsvärde understiger anskaffningsvärdet. Negativ resultatutveckling till följd av covid-19 blir en indikator på att nedskrivningsprövningar ska ske av anläggningstillgångar. Kunder har lönsamhetsproblem som påverkar betalningsförmågan vilket kan resultera i befarande kundförluster som ska bedömas. En del kontrakt kan bli olönsamma på grund av pandemin och då ska reglerna kring reservering för förlustkontrakt följas. Företag kan behöva omstrukturera eller lägga ned verksamheter vilket då aktualiserar frågan om redovisningen av omstruktureringsreserver. Ändrade prognoser för pågående projekt får till följd att modeller för hur intäkter redovisas vid successiv vinstavräkning måste uppdateras.

Ovan nämnda situationer är bara några exempel på vilka bedömningar och uppskattningar som man kan behöva fundera kring. Glöm inte heller bort upplysningarna, både redovisningsprinciper som upplysningar till enskilda poster i resultat- och balansräkning kan behöva ses över. För större företag som redovisar enligt K3 och IFRS finns krav på att i not upplysa om väsentliga bedömningar och uppskattningar som har gjorts och som har betydande effekt på de redovisade beloppen.  

Förvaltningsberättelsens utformning

Förvaltningsberättelsen kan även den behöva ses över och anpassas till den rådande situationen. Förvaltningsberättelsen ska ju utformas så att den kompletterar den finansiella rapportens övriga delar och ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla upplysningar om väsentliga händelser som inträffat under året och sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet. Större företag ska även lämna upplysning om förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vi bedömer att det många gånger inte räcker att enbart ange att företagets resultat påverkats positivt/negativt av coronapandemin utan företagen behöver även upplysa om på vilket sätt resultat och ställning påverkats samt vilka åtgärder som företaget vidtagit för att hantera negativ påverkan.

Händelser efter balansdagen

En händelse efter rapportperioden kan vara antingen en händelse som beaktas i värderingen av posterna i balansräkningen eller en händelse som inte beaktas. Händelser som ska beaktas är sådana som bekräftar ett förhållande som förelåg vid rapportperiodens slut. Coronapandemin kan snabbt ändra förutsättningarna för ett företag och olika händelser såväl innan som efter balansdagen kan väsentligen påverka företagets resultat och ställning. Det blir därmed  viktigt att avgöra vilka händelser som faktiskt slår igenom och får effekt i bokslutet 2020 och vilka händelser som är av sådan karaktär att de först får effekt nästkommande år men för vilka upplysningar ska lämnas. Såväl inom K2, K3 och IFRS ska upplysningar om händelser efter balansdagen lämnas i not i årsredovisningen.

Redovisning av hyresrabatter

I juni kom BFN ut med ett särskilt allmänt råd (BFNAR 2020:1) som hanterar vissa redovisningsmässiga frågor med anledning av covid-19. Genom att tillämpa detta allmänna råd kan företagen redovisa såväl erhållna som lämnade hyresrabatter i den period som rabatten avser och inte fördelat under hela hyresperioden. Detta gäller dock inte leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Det allmänna rådet gäller både K2 och K3 företag. Liknande lättnadsregler har även införts i RFR 2.

För koncerner som tillämpar IFRS har lättnadsregler för leasetagare införts i IFRS 16 avseende redovisning av hyreslättnader och andra avtalsändringar till följd av covid-19.

Redovisning av offentliga bidrag/statliga stöd

I januari 2021 publicerade BFN ett tillägg till det allmänna rådet (BFNAR 2020:1) för att göra det möjligt att under vissa förutsättningar redovisa ett coronarelaterat stöd som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till. Tillägget gäller för såväl K2 som för K3 företag.

Företag som väljer att tillämpa någon av reglerna i detta allmänna råd, lämna uppgift om att BFNAR 2020:1 har tillämpats.

Övriga nyheter

Redovisningsåret 2020 har annars varit förhållandevis lugnt vad gäller nya regler och rekommendationer att beakta. Några saker värda att notera:

  • Ersättningsrapporten:  Aktiebolagslagen har uppdaterats. Noterade bolag på reglerad marknad ska upprätta en särskild ersättningsrapport
  • Nya fusionsregler: BFN har publicerat ett nytt fusionsregelverk, BFNAR 2020:5 Redovisning av fusioner som ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är dock tillåten.
  • K3 taxonomier för koncerner: Nu finns taxonomier för digital inlämning av årsredovisning även för koncernredovisning som upprättas enligt K3.
  • Utgifter för reparation och underhåll: Ändring i K2 som klargör gränsdragning mellan reparation och ombyggnad
  • RedR1 – Årsredovisning i aktiebolag har uppdaterats. Några balansposter har lagts till i balansräkningsschemat och man förtydligar klassificering av skulder som kort- resp. långfristig.
  • IFRS ändringar: Några mindre ändringar har gjorts i IFRS regelverket, bl.a. en ändring i IFRS 3, rörelseförvärv – där definitionen av rörelse har ändrats samt ett frivilligt koncentrationstest införts för att bedöma huruvida ett förvärv utgör ett tillgångsförvärv eller rörelseförvärv. Man har även infört särskilda regler för hur företag redovisningsmässigt ska hantera ändringar i referensräntor som följer av referensräntereformen (IBOR reform).

För att höra mer om dessa nyheter och vad man särskilt bör tänka på i årets bokslutsprocess och vid upprättande av årsredovisningen, lyssna gärna på vårt webinar som spelades in i december. Hör också gärna av dig till oss för personlig dialog, genom att fylla i formuläret. Vi har bred erfarenhet inom området och hjälper dig gärna inför bokslutet.

*Notera att webinariet spelades in i december 2020, det vill säga innan den ändring som BFN publicerade avseende redovisning av statliga stöd.

 

Kontakta oss

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här

Klicka här för att se vårt webinarie på temat bokslut

 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.