Så redovisar du uppskjuten skatt på leasingavtal – nya IFRS regler

Från och med 1 januari 2023 måste både uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld redovisas för alla leasingavtal som redovisas i balansräkningen.
 

Ändring i IAS 12

IASB publicerade i maj 2021 en ändring till IAS 12 Inkomstskatter.  Ändringen tydliggör att det undantag som finns i standarden från att redovisa uppskjuten skatt vid första redovisningen av en tillgång eller skuld inte är tillämpligt på transaktioner som vid första redovisningstillfället ger upphov till lika stor uppskjuten skattefordran som uppskjuten skatteskuld.  Ett exempel på en sådan situation är den initiala redovisningen av ett leasingavtal.
 

Redovisning av leasingavtal

Enligt IFRS 16, leasingavtal, ska leasetagaren i sin balansräkning redovisa en leasingskuld och en nyttjanderättstillgång för samtliga leasingavtal (såväl finansiella som operationella). Undantagna är endast korttidsleasingavtal och leasar av mindre värde.

När ett leasingavtal redovisas initialt måste nu leasetagaren även redovisa en uppskjuten skattefordran, hänförligt till leasingskulden, och en uppskjuten skatteskuld, hänförlig till nyttjanderättstillgången (leasingobjektet).  Vanligen kan den uppskjutna skatteskulden och den uppskjutna skattefordran nettoredovisas i balansräkningen. Företag måste dock i not upplysa om bruttobeloppen.

I takt med att nyttjanderättstillgången redovisningsmässigt skrivs av och företaget betalar leasingpremier, amorterar leasingskulden, kommer de temporära skillnaderna att minska. Vanligtvis kommer nyttjandevärdet på tillgången att minska i snabbare takt än minskningen av skulden. Detta beror på att avskrivningen vanligtvis är linjär medan amortering på skulden är lägre inledningsvis. Därmed får man över tid olika värde på den uppskjutna skattefordran och den uppskjutna skatteskulden, även om dessa vid den initiala redovisningen kan uppgå till lika stora belopp och i balansräkningen nettoredovisas till 0.
 

Förskottshyror

Många hyresavtal innebära att hyran betalas i förskott för nästkommande hyresperiod (månad, kvartal eller år). I dessa fall måste förskottsbetalningen tas i beaktande vid redovisningen av uppskjuten skatt. En temporär skillnad uppstår då på skillnaden mellan nyttjanderättstillgångens värde i koncernens balansräkning och den förutbetalda hyran som redovisas som en förutbetald kostnad i juridisk person. Det är på denna temporära skillnad som den uppskjutna skatteskulden redovisas. Det blir därför viktigt att hålla reda på hur stora de förutbetalda leasingkostnaderna är i juridisk person för att kunna räkna ut den uppskjutna skatteskulden på nyttjanderättstillgången korrekt.
 

Övergång till nya regler

De nya reglerna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är dock tillåten. Reglerna tillämpas retroaktivt vilket innebär att jämförelseåret ska räknas om och effekten från tidigare period ska redovisas som en justeringspost i jämförelseårets ingående balans för balanserade vinstmedel.

Om man tidigare ej har redovisat uppskjuten skatt hänförligt till leasing rekommenderar vi att man redan nu börjar titta på effekterna för jämförelseperioden (2022) inför implementeringen 2023.


Om ni står inför en ändrad hantering och har frågor får ni gärna kontakta oss.

 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.