Så påverkar inflationen redovisning och värdering

Efter två decennier av låg inflation har vi i år kunnat notera närmast chockartade prisstegringar. Men vilka effekter får detta på redovisning och värdering? Våra redovisningsexperter reder ut begreppen.

I augusti uppgick inflationen till 9,0% (KPIF), en nivå som vi inte upplevt sedan början av 1990-talet. Återhämtningen från pandemin, en osäker omvärld och de höga elpriserna är de viktigaste orsakerna. Riksbanken har redan agerat kraftfullt och prognosen pekar på att styrräntan hamnar på över 2,2% i början av 2023.


 

Tidiga prognoser underlättar

En hög inflationstakt ställer krav på att företagen noga analyserar marknaden för att kunna anpassa sina prisnivåer och kostnadsstrukturer och därmed bibehålla marginalerna. För företagen kan detta ge betydande effekter, både vad gäller det operativa arbetet och för resultat-, och balansräkningen. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma de potentiella effekterna och att uppdatera antaganden och prognoser. Det gäller bland annat värdering av väsentliga poster.
 

Områden att vara särskilt uppmärksam på

Värdering av anläggningstillgångar
(till exempel goodwill och aktier i dotterbolag)

En nedskrivningsprövning ska alltid göras när det finns indikationer på att nedskrivning kan behövas. Goodwill, immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och tillgångar som ännu inte tagits i bruk ska årligen testas för nedskrivning. I resultatprognoser bör särskild hänsyn tas till förändrade priser på råmaterial, exponering mot särskilt drabbade marknader samt förändrade efterfrågemönster hos kunder. Med stigande räntor får vi en högre diskonteringsfaktor när man beräknar nyttjandevärdet på tillgångar och det resulterar i lägre värde på tillgångarna. Även företagets kapitalkostnad (WACC) påverkas av förändrade marknadsräntor.
 

Pensionsskulder
Stigande räntor påverkar beräkningsgrunden för pensionsskulden i förmånsbestämda pensionsplaner, exempelvis pension i egen regi (PRI). Detta medför oftast en minskning av pensionsskulden. Aktuariella antaganden om framtida löneökningar kan också påverka skuldens storlek och bolagets pensionskostnader.
 

Värdering av lager och inventarier
Värdering av lager och inventarier kan påverkas av förändrade produktions-, och leveranskedjor och/eller av lokala restriktioner till följd av Ukrainakriget. Om nettoförsäljningsvärdet understiger inköpspriset kan nedskrivning behöva göras.

Projektvärdering
Företag ska göra avsättning för projekt (kontrakt) där kostnaden för att fullfölja åtagandet överstiger det ekonomiska inflödet. Till följd av ändrade leveranskedjor, kostnadsstrukturförändringar och ökade finansieringskostnader för företagen behöver särskild bedömning göras avseende företagens projektprognoser.

Osäkra kundfordringar
Särskild vikt bör läggas på att analysera utstående fordringar om det finns risk att vissa kunder eller kundsegment har drabbats speciellt hårt av rådande marknads- och konjunkturläge.

Kreditriskreservering
Finansiella företag bör ta särskild hänsyn till rådande marknadsläge i kreditriskreserveringen. Detta blir särskilt kännbart för de företag som redovisar enligt IFRS, eftersom detta regelverk bygger på modell för förväntade kreditförluster (expected credit loss model). Om företaget förväntar sig att kreditförlusterna ökar blir behovet av att reservera för kreditrisker större.
 

Värdering av tillgångar till verkligt värde
De företag som redovisar tillgångar som exempelvis finansiella instrument eller fastigheter till verkligt värde behöver beakta de ändrade makroekonomiska förutsättningarna. Ändrade antaganden och inputdata i värderingsmodellerna kommer sannolikt att få en stor effekt i värderingen av dessa tillgångar.
 

Viktigt att kommunicera ändrade bedömningar i årsredovisningen

Om förändringarna bedöms ha väsentlig betydelse för företaget samt ”bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat” (6 kap. 1§ ÅRL) ska detta upplysas om i förvaltningsberättelsen. Upplysning om väsentliga uppskattningar och bedömningar samt väsentliga ändringar i tidigare gjorde uppskattningar och bedömningar ska också lämnas i not.Vi svarar på dina frågor
Vad som händer med Inflation och ränteläge framöver är högst osäkert, men BDO följer utvecklingen noga. Har du frågor om hur detta påverkar ert företag och er redovisning är du välkommen att kontakta våra redovisningsexperter.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.