Övergång till IFRS – vad bör du tänka på?

Har ni planer på att genomföra en börsintroduktion? Eller funderar ni på att gå över till IFRS av andra anledningar? Att börja ett konverteringsarbete i god tid är en förutsättning för att kunna presentera era finansiella rapporter enligt IFRS med god kvalitet. Det är också en avgörande faktor för att kunna driva projektet effektivt, både ur ett resurs-och kompetensperspektiv men också ur ett kostnadsperspektiv.

 

Kvalitet i nuvarande redovisning

Innan konverteringsarbetet påbörjas är det bra att göra en genomlysning av befintlig redovisning (tex enligt K3) och säkerställa att årsbokslut och även kvartalsboksluten håller en tillräckligt hög kvalitet, tex att avskrivningar och periodiseringar görs tillräckligt noggrant varje kvartal och att dokumentation och avstämningar finns på plats. Konverteringsarbetet går mycket lättare om man kan slippa att reda ut tidigare oklarheter eller felaktigheter. Det finns dessutom en regel i IFRS 1 som anger att tidigare fel inte får ”smygas in” i omräkningen till IFRS.
 

Vad ska räknas om? Från vilken tidpunkt?

Huvudregeln för omräkning till IFRS är full retroaktivitet. Detta innebäratt allt ska räknas om som IFRS alltid tillämpats. I praktiken finns dock ett antal undantag från den regeln.  Alla belopp och transaktioner som infaller efter övergångsdatum ska vara beräknade utifrån IFRS gällande regler, medan belopp och transaktioner som skett före övergångsdatum kan vara föremål för olika undantag till den generella regeln att allt ska räknas om med full retroaktivitet.

När man inleder ett konverteringsarbete behöver man fastställa vilket datum som ska bli koncernens övergångsdatum till IFRS. För en årsredovisning som ska upprättas per bokslutsdatum 2023-12-31 kommer övergångsdatum normalt sett att vara 2022-01-01, dvs den första dagen i jämförelseårets räkenskapsår. Årsredovisningen för 2023-12-31 kommer då att innehålla balansräkningar för tre perioder; 2022-01-01, 2022-12-31 och 2023-12-31.

Om konvertering görs som ett led i en planerad börsintroduktion (IPO) kan val av övergångsdatum bli en viktig fråga då det i samband med en IPO brukar upprättas ett prospekt som ofta ska omfatta fler jämförelseår. Detta innebär att ytterligare perioder behöver räknas om vid konverteringstillfället. Konverteringsarbetet kan då komma att motsvara ett arbete av att upprätta 2-3 årsredovisningar inklusive notupplysningar på en gång om IFRS-årsredovisningar inte finns upprättade sedan tidigare. Detta arbete sker då samtidigt som övriga IPO-förberedelser ska genomföras. Om det går att ha framförhållning så slipper man detta genom att genomföra konverteringen 2-3 år innan IPO. Att konvertera till IFRS bör således vara en tidig aktivitet när en börsintroduktion planeras.
 

Analysarbetet – kan vara tidskrävande

En genomlysning av företagets intäktsmodell bör göras i god tid då intäkter är ett område med mycket detaljreglering inom IFRS. Det kan också vara bra att titta på när rörelseförvärv skett. Omräkning av rörelseförvärv kan vara tidskrävande, och vid övergång till IFRS finns möjligheten att välja att bara räkna om förvärv som sker efter övergångsdatumet. Har det skett många förvärv innevarande år och året innan kanske man väljer att senarelägga konverteringen något år för att slippa räkna om. För att fatta det beslutet bör i så fall åtminstone en översiktlig analys göras av vilka effekter en omräkning kan förväntas få. Det kan ju hända att det är effekter som blir fördelaktiga för företaget även om de är resurskrävande att beräkna. Andra exempel på områden som kan ta mycket tid i anspråk är analys, beräkning och redovisning av leasing, finansiella instrument, incitamentsprogram och segmentsrapportering.

Generellt blir konverteringsarbetet betydligt enklare om verksamheten ännu inte hunnit få så stor omfattning. Genomförs konverteringen innan koncernen ens hunnit upprätta sin första årsredovisning så behöver ingen brygga/övergångsnot visas för koncernen. Om konverteringen genomförs innan bolaget är noterat behöver heller inte kvartalen räknas om i samband med konverteringsarbetet.

Det finns många saker att ta i beaktande inför en övergång till IFRS, och för många företag finns sannolikt mycket tid och resurser att spara genom att i ett tidigt skede lägga fokus på vad som kommer att behöva rapporteras; årsredovisning, kvartalsrapporter, prospekt. Vilka val som blir bäst att göra beror på vilka finansiella rapporter som behöver tas fram, och för vilka perioder. Att tidigt identifiera skillnader mellan befintligt redovisningsregelverk och IFRS och att ha kvantifierat och beräknat eventuella justeringar för tidigare perioder underlättar när det sedan blir skarpt läge att ta fram IFRS rapporterna.
 

Inte bara en fråga om redovisning….

Sist men inte minst, en IFRS- konvertering är inte heller bara en redovisningsteknisk övning. Den kan aktualisera en rad andra frågor såsom exempelvis systemstödsfrågor, värderingsfrågor, utformning av avtal och incitamentsprogram, kommunikationsfrågor (IR-frågor) etc. Därmed kan ett IFRS-projekt behöva involvera personer både inom och utom företaget med olika kompetenser och ansvarsområden. Att sätta en projektgrupp med tydliga roller och ansvarsområden är därför  en av de viktigaste parametrarna för att få till en lyckosam IFRS övergång.


Har ni funderingar på att implementera IFRS och har frågor kring en sådan process så kontakta gärna oss. VI har erfarenhet av att arbeta med IFRS implementeringar och leda konverteringsprojekt och hjälper er gärna.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.