Obligatorisk digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag kan bli verklighet för K2/K3 bolag

Snart kan svenska aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3 behöva digitalt överlämna sina års- och koncernredovisningar till Bolagsverket. Även om många redan idag skickar in sin årsredovisning digitalt är det ännu inte ett krav. Medan förslaget ännu inte har fått godkännande, är det nu viktigt för företag att börja utvärdera dess potentiella konsekvenser och förbereda eventuella åtgärder inför den kommande digitala inrapporteringen.

Regeringen beslutade i slutet av 2021 att tillsätta en utredning som bland annat skulle se över ingivning av års-och koncernredovisningar i elektroniskt format. Enligt Justitiedepartementets promemoria, som nu är ute på remiss, ska aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3 (med vissa undantag) vara skyldiga till att överföra sina års-och koncernredovisningar elektroniskt till Bolagsverket.

Om lagändringarna godtas ska dessa träda i kraft den 1 januari 2026, vilket innebär att lagen tillämpas på räkenskapsår som inleds efter 31 december 2025. Uppskattningsvis kommer cirka 95 procent av svenska aktiebolag omfattas av lagändringen. Finansiella bolag, försäkringsbolag och företag som upprättar årsredovisning enligt IFRS kommer att undantas från kravet.

För att kunna lämna in årsredovisningen digitalt måste årsredovisningen upprättas i ett XBRL-format (maskinläsbart format). På Bolagsverkets hemsida finns en lista på programvaror och leverantörer som stödjer XBRL-format.

En del av de remissvar som inkommit på förslaget har dock ifrågasatt den merkostnad förslaget kan komma att innebära för företagen, bl. a för programvara som måste köpas in, och man menar att Bolagsverket måste ha en fungerande teknisk lösning tillgänglig för alla företag innan digital inrapportering blir ett obligatorium.

Även om lagförslaget ännu inte har gått igenom kan det vara en god idé att sätta sig in i denna fråga och fundera kring digital inrapportering, dess möjligheter och vilka eventuella åtgärder som bör vidtas.
 

Kontakta våra redovisningsexperter för vägledning

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.