IFRS 5 - Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

Mycket händer i omvärlden som kan få påverkan på företags finansiella rapportering, och ett område som kan bli aktuellt att beakta är IFRS 5. När organisatoriska förändringar sker, verksamheter säljs eller läggs ned, eller större tillgångar ska säljas kan analys behöva göras av om IFRS 5 blir tillämplig.

 

IFRS 5 reglerar när och hur avvecklade verksamheter och anläggningstillgångar som innehas för försäljning ska redovisas. När standarden blir tillämplig är det en hel del som behöver räknas om i den finansiella rapporten, så det är bra att ha koll på de reglerna i god tid. Standarden blir till exempel sannolikt tillämplig om ett dotterföretag säljs.

När är IFRS 5 tillämplig?

IFRS 5 är tillämplig för anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper om det redovisade värdet för dessa kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning, inte genom fortlöpande användning. En avyttringsgrupp kan bestå av en grupp av tillgångar med tillhörande skulder. Det kan vara en kassagenererande enhet, en grupp av kassagenererande enheter, men även en del av en kassagenererande enhet.

För att kunna klassificeras som anläggningstillgång som innehas för försäljning måste tillgången eller avyttringsgruppen vara tillgänglig för omedelbar försäljning i sitt nuvarande skick. Det måste också vara mycket sannolikt att försäljning kommer att ske. En försäljning ska förväntas kunna ske inom ett år från tidpunkten då klassificering som anläggningstillgång som innehas för försäljning sker.

Om villkoren för att klassificera en anläggningstillgång eller en avyttringsgrupp som att de innehas för försäljning uppfylls efter rapportperiodens slut, men innan de finansiella rapporterna godkänts för utfärdande, ska företaget lämna upplysningar om detta, men ingen omräkning behöver göras i de finansiella rapporterna för den aktuella perioden.

IFRS 5 behandlar även redovisning av avvecklade verksamheter. En avvecklad verksamhet är en väsentlig del av ett företag som antingen har avyttrats eller är klassificerad som att den innehas för försäljning.

Ett företag får inte klassificera en anläggningstillgång eller avyttringsgrupp som ska läggas ned som att den innehas för försäljning. Detta beror på att det redovisade värdet då kommer att återvinnas huvudsakligen genom användning i verksamheten.  Däremot kan avyttringsgruppen klassificeras som en avvecklad verksamhet från och med det datum avyttringsgruppen inte längre nyttjas givet att gruppen uppfyller kriterier för att redovisas som avvecklad verksamhet.

Hur redovisas anläggningstillgångar som innehas för försäljning?

En anläggningstillgång eller en avyttringsgrupp som klassificerats som att de innehas för försäljning ska värderas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.  Omedelbart före tillgångens eller avyttringsgruppens första klassificering som att den innehas för försäljning ska det redovisade värdet bestämmas i enlighet med tillämpliga standarder. Förändringar i det verkliga värdet efter den första redovisningen redovisas i resultaträkningen. Värdeuppgångar får inte redovisas till ett högre belopp än det ackumulerade värdet för de nedskrivningar som gjorts. Avskrivningar görs inte på anläggningstillgångar som är klassificerade som att de innehas för försäljning.

Hur redovisas avvecklad verksamhet?

I den rapportperiod som klassificering som avvecklad verksamhet sker ska samtliga resultatposter för den delen brytas ut ur koncernens resultaträkning och redovisas netto på egen rad som ”Resultat från avvecklad verksamhet”. Det kan röra sig om ett dotterföretag, en underkoncern eller ett segment. Även jämförelseåret räknas om även om klassificering enligt IFRS 5 skett innevarande år.

Kassaflöde för avvecklad respektive kvarvarande verksamhet ska också redovisas, antingen direkt i rapporten över kassaflöden, eller i not. Det tillkommer även en del upplysningskrav gällande vissa resultatposter.

Om ni står inför en ändrad organisatorisk förändring och har frågor får ni gärna kontakta oss.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.