Hur ska skattereduktion för inventarier redovisas i bolagets räkenskaper 2021?

Under oktober 2021 beslutade riksdagen om en tillfällig lag, som möjliggör skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021. Lagen träder ikraft den 1 januari 2022. Införandet av skattereduktionen ämnar stimulera investeringstakten hos svenska bolag. Då många bolag med anledning av covid-19 och ekonomisk osäkerhet valt att skjuta upp flera investeringar på framtiden.

Värdet på skattereduktionen uppgår till 3,9% av totalt tillgångens anskaffningsvärde. Det gäller för materiella tillgångar som anskaffats och levererats mellan perioden 1 januari t o m den 31 december 2021. Notera att det finns vissa förbehåll, såsom krav på innehavs tid samt skatteunderlag att avräkna mot.

Skattereduktion kan yrkas vid inkomstdeklaration av beskattningsår 2022, dvs deklarationen som lämnas in våren 2023. Dock är det möjligt att redan under 2021 redovisa denna skattelättnad i bolagets räkenskaper. Nedan sammanställer vi hur detta ska redovisas enligt de olika regelverken, IFRS, K3 samt K2.

IFRS

Den allmänna tolkningen är att ovan nämnda skattereduktion har karaktären av ett skattemässigt avdrag och inte ett statligt bidrag och den ska således hanteras i enlighet med IAS 12, Inkomstskatter.

Den aktuella skatteeffekten ska redovisas först under räkenskapsåret 2022. I de fall bolaget ämnar behålla förvärvad tillgång under hela 2022, så är utgångspunkten att bolaget är berättigad till skattereduktion och ska då redovisa en uppskjuten skattefordran samt en skatteintäkt under 2021. Bedömning är att investeringen leder till ett outnyttjat skatteavdrag för vilken uppskjuten skatt ska redovisas, givet att företaget uppfyller de allmänna förutsättningarna för att ta upp en uppskjuten skattefordran i IAS 12.

Uppfyller bolaget villkoren under 2022 kan en skattefordran samt skatteintäkt redovisas. Denna bokas mot tidigare bokning av uppskjuten skattefordran.

K3

Samma bedömning som för IFRS skall tillämpas även här, dvs skattereduktionen ska ses som ett skattemässigt avdrag. Redovisningen är likvärdig med hanteringen enligt redovisning enligt IFRS och bolaget kan således redovisa en skatteintäkt redan 2021. (K3 kap 29).

K2

Tillämpar bolaget K2 kan ingen uppskjuten skatt redovisa under 2021, utan skattereduktionen ska bokföras det år bolaget faktiskt redovisar detta i inkomstdeklarationen.
 

Har ni frågor kring hanteringen av detta hör gärna av er till oss.

Läs gärna tidigare publicerad artikel av BDO:s skattejurist Andreas Blomstrand.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.