Möjlighet att få skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021

Nu finns det tillfällig möjlighet att investera i verksamheten med stöd av förmånlig skattereduktion. Utnyttja möjligheten innan utgången av 2021.

Riksdagen beslutade den 13 oktober 2021 om en tillfällig lag som möjliggör skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021 i syfte att ge incitament till företagen att öka eller tidigarelägga investeringar. Lagen träder ikraft den 1 januari 2022. Skattereduktionen syftar till att motverka de negativa effekter som en minskad investeringstakt hos företagen skulle kunna leda till.

Skattereduktionen gäller inventarier anskaffade under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 och som därefter tillhör företaget vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022. Om beskattningsåret avslutas senare ska inventarierna tillhöra företaget det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Såväl fysiska som juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet kan utnyttja skattereduktionen.

Beräkning av skattereduktionen görs utifrån ett underlag som beräknas på visst sätt. Underlaget består av anskaffningsvärdet för materiella inventarier. Skattereduktionen uppgår därefter till 3,9 procent av detta underlag.

De inventarier som omfattas av lagen och således ingår i underlaget är maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk, däribland byggnads- och markinventarier. Immateriella rättigheter såsom patent, licenser och varumärken etc. omfattas däremot inte av lagen.  

I underlaget för skattereduktionen ska det inte heller räknas in;

  • Utgifter för inventarier som har anskaffats från en person i samma intressegemenskap och som använts stadigvarande inom intressegemenskapen    
  • Om annan skattereduktion beviljats eller om försäkringsersättning lämnats för utgiften
  • Utgifter för inventarier som får dras av omedelbart
  • Utgifter för anskaffningar av inventarier som hyrs ut eller har hyrts ut och efter förvärvet fortfarande används i samma näringsverksamhet.
  • Utgifter för inventarier som omfattas eller har omfattats av ett finansiellt leasingavtal med en leasetagare som inte använder tillgången i någon näringsverksamhet.

Skattereduktionen ska yrkas i inkomstdeklarationen för 31 december 2022 eller om beskattningsåret avslutas efter detta datum, det första beskattningsåret efter detta datum. Det finns även möjlighet att ta med sig kvarvarande underlag som inte kan utnyttjas helt eller delvis till följande beskattningsåret men inte längre än detta år.

Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt, vilket innebär att dessa skatter reduceras med motsvarande skattereduktionen.

Skattereduktionen påverkar inte möjligheten att göra värdeminskningsavdrag. Det är alltså möjligt att göra fullt avdrag för investeringarna över avskrivningstiden och även erhålla skattereduktion. Reduktionen motsvarar ungefär skatteeffekten på ett års avdrag för avskrivningar, vid tillämpning av 5 års rak avskrivningstakt.

Har ni frågor om den nya tillfälliga lagen om skattereduktion för inventarier, hör gärna av er till oss.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.