Glädjande momsbesked för samfällighetsföreningar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 20 februari dom i fyra mål (mål nr 1536–23, 1537–23, 2868–23 och 4686–23) i vilka HFD slog fast att de bidrag som uttaxeras av medlemmar i en samfällighetsförening inte utgör en transaktion som är föremål för moms. HFD:s slutsats innebär att en samfällighetsförening inte behöver redovisa moms på de uttaxerade bidragen.

Bakgrund

Bakgrunden till frågan var en dom från EU-domstolen i vilken en tysk ”sammanslutning av bostadsägare” tillhandahöll värme till sina medlemmar mot ersättning utifrån respektive medlems förbrukning av värmen. Ett sådant tillhandahållande ansågs enligt EU-domstolen utgöra en sådan leverans av vara som i princip var föremål för moms.

Utifrån EU-domstolens dom har Skatteverket sedan i februari 2022 varit av uppfattningen att samma bedömning ska göras avseende de bidrag som en samfällighetsförening uttaxerar från sina medlemmar. I praktiken har Skatteverkets tolkning inneburit att ett stort antal samfällighetsföreningar varit tvungna att momsregistrera sig och redovisa moms på uttaxeringsbeloppen.

HFD:s bedömning

I de nu aktuella målen i HFD har fyra samfällighetsföreningar med olika typer av verksamheter ställt frågan om föreningarna ska anses tillhandahålla varor och tjänster mot ersättning när de får bidrag från sina medlemmar i form av uttaxering, något föreningarna i sådant fall hade behövt redovisa moms på.

HFD anser att så inte är fallet, utan slår på ett tydligt och kortfattat sätt fast att Skatteverket inte har haft rätt i sin tolkning av frågan. De belopp som i de aktuella målen skulle uttaxeras av medlemmarna skulle, så som är normalt i samfällighetsföreningar, bestämmas utifrån ett fastställt andelstal. Detta innebar att uttaxeringen inte grundade sig i hur samfällighetsföreningens gemensamhetsanläggning faktiskt nyttjades, utan syftade i stället till att medlemmarna skulle uppfylla sin skyldighet att finansiera gemensamhetsanläggningen.

Mot bakgrund av detta ansåg HFD att de bidrag som uttaxeras från medlemmarna inte utgör ersättning för varor eller tjänster tillhandahållna från föreningen till medlemmarna. Detta innebär att samfällighetsföreningarna inte ska redovisa moms på de uttaxerade bidragen.

HFD har samma dag även meddelat dom i ytterligare två mål (mål nr 1006–23 och 2819–23) där domstolen i en liknande fråga fastställer att inte heller medlemsinsatser till ekonomiska föreningar utgör ersättsättning för varor eller tjänster tillhandahållna från föreningen.

BDO:s experter kommenterar

HFD:s avgöranden har varit mycket efterlängtade eftersom det sedan Skatteverket ändrade sin uppfattning i frågan har funnits en stor osäkerhet avseende hur frågan verkligen ska tolkas, vilket nu alltså har klarlagts av HFD.

Skatteverkets uppfattning har medfört att många befintliga samfällighetsföreningar har behövt momsregistrera sig och redovisa moms på uttaxeringen från dess medlemmar. Osäkerheten kring frågan har även påverkat ett stort antal bostadsutvecklare eftersom det sedan tidigare varit vanligt att uppföra exempelvis parkeringsplatser i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening, något som innan Skatteverkets ändrade uppfattning har fungerat väl ur ett momsperspektiv.

I och med HFD:s avgöranden kan nu samfällighetsföreningar som sedan Skatteverkets ändrade sin uppfattning har behövt redovisa moms på uttaxeringen begära omprövning för att få tillbaka momsen från Skatteverket. Avseende eventuella avdrag för ingående moms som en samfällighetsförening har gjort mot bakgrund av detta anser vi att det finns argument för att en samfällighetsförening inte ska behöva återbetala detta med hänvisning till principen om rättssäkerhet och berättigade förväntningar. Då vi inte vet om Skatteverket delar den uppfattningen bör dock detta yrkas öppet.

Hör gärna av er till oss på BDO om ni vill diskutera frågan vidare eller om ni har en samfällighetsförening eller ekonomisk förening som har påverkats av frågan och där ni behöver hjälp med hur ni nu ska agera framöver.