Företagen satsar på att övervintra, inte att planera för åtgärder

För andra kvartalet i rad har BDO gjort en undersökning bland svenska SME-företag om hur de upplever landets företagsklimat. Sedan förra mätningen har inflationen seglat förbi elpriserna som den största utmaningen. Nästan 3 av 4 företag är oroade för hur verksamheten ska klara den kommande lågkonjunkturen, men bara en tredjedel planerar att vidta några åtgärder.

BDO genomförde nyligen en ny kvartalsundersökning bland små och medelstora företag i Sverige. Sedan den förra mätningen har det genomsnittliga betyget på företagsklimatet höjts från 6,2 till 6,5 på en tiogradig skala. Färre företag ger dock topp-eller bottenbetyg i denna mätning, de flesta tycker att företagsklimatet är halvbra (betyg 3-8).

Inflationen oroar mest

Den första mätningen genomförde BDO i september och då var det elpriserna som oroade mest. Men nu är det inflationen som tar täten som den största utmaningen. 23 procent av företagen uppger att inflationen är det största hotet, 16 procent att elpriserna är det största problemet att hantera. Allra mest oroade för inflationen är de finansiella företagen − hela 40 procent.

− Eftersom det varit sådant fokus på de höga elpriserna i samhällsdebatten under den senaste tiden är resultatet lite förvånande. Men å andra sidan är ju de stigande elpriserna en stor del av inflationen. Många företag upplever troligen att insatsvarorna blivit dyrare men att det är svårt att höja utpriserna i motsvarande grad. Hittills har Riksbankens räntehöjningar haft begränsad effekt på inflationen och det finns troligen en rädsla för att räntehöjningarna fortsätter. Hittills har Riksbankens räntehöjningar haft begränsad effekt på inflationen och det finns troligen en rädsla för att räntehöjningarna fortsätter. Jag tror att det SME-företagen framför allt oroar sig för att den stigande räntan kommer att leda till minskad köpkraft hos konsumenterna, säger Malin Nilsson, vd på BDO.

Endast 1 av 3 planerar åtgärder

När företagen i undersökningen tillfrågades om hur man ser på framtiden uppgav 73 procent att de är oroade för hur en kommande lågkonjunktur kan slå mot verksamheten. Men det är förhållandevis få som planerar att genomföra några åtgärder för att möta lågkonjunkturen, endast 35 procent. Bland de företag som planerar att göra något aktivt åt situationen är varsel den vanligaste åtgärden, 25 procent, tätt följt av generella besparingar, 24 procent. Energieffektiviseringar är det bara 9 procent som planerar för.

− Detta kan kanske bero på att man inte vet vartåt det egentligen lutar. Hur kommer Ukrainakriget att utvecklas? Hur höga blir de facto elpriserna? Har vi fler räntehöjningar att vänta? Och hur djup blir lågkonjunkturen? Har företaget en någorlunda stabil ekonomi och orderingång kanske man väljer att sitta still i båten och se tiden an. Vill man satsa på energieffektiviseringar eller andra investeringar krävs det också kapital, vilket medför ökade räntekostnader för den som saknar möjlighet till självfinansiering. Det är inte heller alltid så enkelt att få lån från banken eller att hitta finansiärer i dessa tiden, säger Malin Nilsson.

Stor skillnad mellan branscher

Men skillnaderna mellan olika branscher är stora. Av de företag som svarat att de vidtar åtgärder för att möta lågkonjunkturen är det 100 procent inom logistik, 50 procent inom besöksnäringen, 39 procent inom hälsa & sjukvård och 30 procent inom detaljhandeln som har eller kommer att varsla personal.

Energieffektiviseringar är något som framför allt planeras inom branscherna tillverkning & industri samt bygg & fastighet. 27 procent respektive 25 procent av de företag som svarat att de kommer att vidta åtgärder inriktar sig på att effektivisera sin energianvändning.

Viktigt att förbereda sig för kriser

− De senaste åren har varit väldigt utmanande för företagen. Först pandemin med svajig konjunktur och krav på att hitta nya sätt att arbeta. Och i kölvattnet av detta störningar i leveranskedjorna och stora brister på vissa insatsvaror. När vi sedan såg ljusningen komma slog kriget, elbristen och inflationen till, säger Malin Nilsson.

Hon understryker att i en osäker värld blir det allt viktigare för företagen att ha en ordentlig risk- och krishanteringsplan och vara snabb på att ställa om.

− Behöver man hjälp att bolla de här frågorna är det alltid bra att ta extern hjälp för att diskutera effektiva åtgärder för att skapa långsiktig motståndskraft som företag. Där hjälper vi förstås gärna till, avslutar Malin Nilsson.

BDO tar tempen på företagsklimatet i Sverige. Hur upplever svenska företagsledare förutsättningarna att driva företag just nu. I den andra kvartalsmätningen ger de betyget 6,5 (6,2) i genomsnitt. Läs mer i nysläppt rapport.

Läs studien i sin helhet här.


 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.