Fördelarna med att hållbarhetsrapportera – i tid

Månaderna efter årsskiftet innebär ofta fullt fokus på att färdigställa bokslutsarbetet för många företag. Men glöm inte bort den icke-finansiella informationen! För er som ska upprätta en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021 är våren en utmärkt tidpunkt att inleda arbetet med hållbarhetsrapporten.
 

Lagstadgad hållbarhetsrapport eller frivillig hållbarhetsredovisning?

Att upprätta hållbarhetsrapport är ett lagkrav för bolag som uppfyller mer än ett av följande kriterier under de senaste två räkenskapsåren:

  • Nettoomsättning > 350 miljoner kr

  • Balansomslutning > 175 miljoner kr

  • Antal anställda > 250 st

Det finns också all anledning att upprätta en frivillig hållbarhetsredovisning även om man inte uppfyller storlekskraven. Fördelarna med detta är flera:

  • I offerter ställs allt oftare krav på att hållbarhetsinformation ska kunna presenteras och i offentliga upphandlingar börjar detta numera bli mer regel än undantag.

  • Att presentera information om sitt hållbarhetsarbete kan ofta stärka varumärket och därmed i slutändan attrahera både nya kunder och medarbetare.

  • Finansmarknaden kommer inom kort få ökade krav på sig avseende rapportering av hållbarhetsrisker samt definitioner av hur hållbara deras placeringar är. Många förutspår effekter i hela näringslivet samt att kraven på hållbarhetsinformation kommer att öka för alla bolag. Ju längre man kommit med att rapportera denna typ av information desto bättre ligger man till i omställningen.
     

Så här gör du din hållbarhetsrapport

För er som ska upprätta en hållbarhetsrapport för första gången för räkenskapsåret 2021 är våren en utmärkt tidpunkt att börja tänka igenom innehållet och samla in information till rapporten. Men vad ska hållbarhetsrapporten innehålla för att uppfylla kraven i årsredovisningslagen?

En hållbarhetsrapport ska innehålla en beskrivning av företagets affärsmodell och verksamhet samt var och hur företagets aktiviteter både påverkar och påverkas av externa faktorer. Det kan ni exempelvis tydliggöra i en värdekedja, som beskriver flödet från era leverantörer via ert företag till er slutkund. Tänk även på att en bra hållbarhetsrapport alltid grundar sig i ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela företaget och alla delar av verksamheten. Hållbarhet bör därför vara en självklar punkt på styrelsemötet, ingå i affärsmodellen och vara en levande fråga varje dag för alla medarbetare. I hållbarhetsrapporten ska ni sedan beskriva hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor och vilken styrning i form av policyer och riktlinjer ni har för detta arbete.

Hållbarhetsrapporten ska även innehålla en genomtänkt riskanalys som resulterar i mål på kort och lång sikt. Mål som sedan mäts och följs upp med relevanta nyckeltal. Det är viktigt att inse att hållbarhetsrisker är affärsrisker, att de ska integreras i företagets övergripande riskanalys och inte ses som egna, fristående risker. Företagets finansiella risker har ni säkert redan bra koll på, men tänk även till på icke-finansiella risker såsom risker kopplade till klimatförändringar, leverantörer eller mänskliga rättigheter. Under pandemin har även omställningsrisker blivit mer väsentliga – hur kan ert företag snabbt ställa om i en oplanerad och ibland oförutsedd situation? I samband med riskanalysen gör ni också gärna en scenarioanalys, där ni funderar över hur olika scenarion, såsom råvarubrist eller nya lagkrav, skulle påverka er verksamhet.

Klimat och miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption

I hållbarhetsrapporten ska ni även beskriva ert företags väsentliga hållbarhetsfrågor inom områdena klimat och miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt antikorruption kopplade till er verksamhet. Dessa väsentliga hållbarhetsfrågor identifierar ni enklast dels genom en egen analys inom företaget, och dels genom dialoger med era intressenter. Därefter utvärderar och prioriterar ni dessa hållbarhetsfrågor i en väsentlighetsanalys.

När ni har bestämt er för vilka som är era mest väsentliga risker och hållbarhetsfrågor samt vilka era relevanta mål kopplade till dessa är, är det dags att beskriva dessa tillsammans med er affärsmodell, värdekedja och styrning i en hållbarhetsrapport. Ni behöver också samla in data till era nyckeltal, gärna för några år bakåt för en bra jämförbarhet över tid.

Tänk på att hållbarhetsrapporten ska offentliggöras senast samma dag som er årsredovisning, antingen genom att den är placerad i förvaltningsberättelsen eller genom en hänvisning till ett fristående dokument. Det är därmed viktigt att redan nu påbörja arbetet med hållbarhetsrapporten, så att den blir klar i samma tid som årsredovisningen.

Snart dags för hållbarhetsrapport?

För er som närmar er storlekskriterierna för att upprätta lagstadgad hållbarhetsrapport eller som börjar känna av marknadens krav på hållbarhetsinformation, finns det all anledning att redan nu börja implementera och förankra hållbarhetsarbetet i er affärsmodell och dagliga verksamhet. Det innebär så klart stora fördelar att vara ute i god tid. Att redan nu sätta igång med analys av risker och väsentliga hållbarhetsfrågor samt få styrningen av dem på plats, innebär stora fördelar när ni väl måste eller frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsrapport.

Trender inom hållbarhetsrapportering

Då det i dagsläget inte finns några lagstadgade riktlinjer eller ramverk att följa för att skriva en hållbarhetsrapport, finns det utrymme att till stora delar utforma den på det sätt som passar ert företag och er verksamhet bäst. Det lämnar också utrymme för trender i rapporteringen och tydliga trender inom hållbarhetrapportering de senaste åren är att hållbarhet berör alla företag. Att hållbarhet är mer än miljö och klimat samt att informationen som rapporteras ska vara transparent. Både konsumenter och investerare blir alltmer medvetna om hållbarhetsfrågor och i takt med att det ökar ännu mer, kommer även kraven på hållbarhetsrapportering från dessa intressenter att öka.

Lycka till med det spännande och givande arbete ni har framför er när ni upprättar er hållbarhetsrapport. Våra experter finns tillgängliga som rådgivare och bollplank i er process. Kontakta oss gärna!

BDO har haft nöjdast kunder i revisionsbranschen sedan 2012.

Här kan du träffa några av våra nöjda kunder

 


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.