Fler bolag i fas inför implementeringen av CSRD


I den lagrådsremiss som regeringen lämnat in till riksdagen avseende nya regler för hållbarhetsrapportering (CSRD) finns en viktig förändring jämfört med direktivet. Utifrån direktivet har bolag med aktier noterade på en reglerad marknad med fler än 500 anställda varit tvungna att  rapportera enligt CSRD fr o m räkenskapsåret som inleds efter utgången av 2023. I lagrådsremissen senareläggs rapporteringen för dessa bolag till räkenskapsåret efter utgången av 2004. För de bolag påbörjat arbetet med CSRD innebär detta att de nu kommer ligga i fas inför rapporteringen, eftersom förberedelsearbetet är omfattande.

Nya storlekskriterier för hållbarhetsrapportering

I december 2023 beslutade EU-kommissionen att inflationsjustera storlekskriterierna i redovisningsdirektivet för nettoomsättning och balansomslutning. I lagrådsremissen framgår att omräkning till SEK nu har gjorts av de justerade beloppen, vilket kommer innebära att flera bolag som legat nära gränsen för hållbarhetsrapportering enligt CSRD för RÅ 2025 kommer falla bort, då de inte når upp till de nya beloppen. De nya beloppen framgår i tabellen nedan. Precis som tidigare gäller att minst två kriterier ska vara uppfyllda de två senaste räkenskapsåren.
 
  Tidigare belopp Nya belopp (fr o m 1 juli 2024
Medelantal anställda >250 st >250 st
Balansomslutning >175 Mkr >280 Mkr
Nettoomsättning >350 Mkr >550 Mkr