ESEF-rapportering - lärdomar från första året och vad vi kan förvänta oss detta andra år med ESEF

Majoriteten av landets börsbolag har genomfört sin första rapportering enligt ESEF-regelverket. En vanlig uppfattning är att processen varit lärorik men också tekniskt komplex. Här sammanfattar vi några av problemen som företagen ställts inför. Vi tittar också på blocktaggningskravet som gäller för årsredovisningen 2022.

 

Lärdomar från 2021 års årsredovisning

Årsredovisningen för 2021 var den första som skulle taggas enligt det nya regelverket. Detta var alltså nytt för det flesta av oss. Tydlig praxis och tolkningar saknades, men började utvecklats under året och kommer att fortsätta att utvecklas.

Några lärdomar från första årets ESEF-rapportering är:

Att komma igång tidigt

Uppmärkningar av räkningarna, granskning av valda element och teknisk validering som genomfördes redan under hösten 2021 medförde att problem kunde hanteras i ett tidigare skede. Detta minskade tidspressen i slutet av årsredovisningsprocessen.

Val av element

Det var ibland svårt att välja bland alla element i taxonomin och även att välja det element som har den snävaste redovisningsbetydelsen. Trots att taxonomin innehåller över femtusen element hade vissa företag svårt att finna ett passande element. En del företag behövde skapa företagsspecifika element, så kallade extensions. Generellt kan sägas att företag som använde benämningar i IFRS och följde uppställningsformerna i IAS 1, hade lättare att hitta relevanta element. Företag med branschspecifika uppställningar och uppställningar som till viss del följer traditionella uppställningsformer i Årsredovisningslagen, behövde oftare skapa företagsspecifika element. 

En ny taxonomi (2021 ESEF XBRL Taxonomi) antogs i mars 2022. Den gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller senare.

Tekniska valideringar 

Tekniska valideringar fungerade många gånger bättre för de företag som arbetade aktivt med programvaruleverantörernas valideringsrapporter. Färre versioner behövde då granskas av bolagets revisorer. Exempel på vanliga tekniska valideringsfel var att alla delar i årsredovisningen som ska märkas upp inte var uppmärkta, olika belopp för samma valda element presenterades i räkningarna, ingående balanser hade felaktigt datum och att uppmärkta belopp hade felkopplade ”sign-logic”.

Tidplaner

Tidplaner för upprättande av finansiella rapporter tog inte alltid tillräcklig hänsyn till tidsåtgången för att hantera ESEF-rapporten och de frågor som uppkom. Sena ändringar i nära anslutning till underskrift av den finansiella rapporten skapade tidspress eftersom det genererade ytterligare tekniska valideringar.
 

Utmaningar inför 2022 års årsredovisning

Blocktaggning av noter

Utöver kravet på att märka koncernens resultaträkning inklusive övrigt totalresultat, balansräkning, kassaflödesanalys samt rapport över eget kapital tillkommer nu krav på blocktaggning av noter.

Begreppet blocktaggning innebär att avsnitt i noterna märks upp. De enskilda beloppen behöver dock inte taggas. Taxonomin innehåller både obligatoriska och frivilliga blocktaggningselement, där de cirka 250 obligatoriska elementen ska användas om de avser information som återfinns i den finansiella rapporten. Det innebär att många noter kan komma att märkas upp med flera element, så att det skapas flera lager av element, så kallat multitaggning. I det fall information som omfattas av ett element återfinns i flera noter, kan elementet behöva användas flera gånger och kopplas samman. Detta medför att arbetet med blocktaggning kan bli både komplext och tidskrävande.

Obligatoriska och frivilliga element

ESMA publicerade i augusti 2022 en uppdaterad rapporteringsmanual som innehåller ett avsnitt kring blocktaggning. Om företaget har upplysningar i noter som inte omfattas av de obligatoriska elementen, uppmuntras företagen att använda de frivilliga elementen. Någon skyldighet att skapa egna extensions finns inte när det gäller notupplysningar. Notera dock att ESMA uppmuntrar företag att skapa extensions om informationen är användbar för slutanvändare av finansiella rapporter.

Uppdatering av tidigare taggade räkningar

I samband med taggningen av de primära räkningarna föregående år, använde många företag 2020 års taxonomi. Den uppdaterade taxonomin innebär att företag utöver blocktaggningen även måste gå igenom och uppdatera föregående års uppmärkning.

Nya och tydligare element kan ha tillkommit samt tidigare valda element kan ha upphört att gälla i den nya taxonomin. Företag behöver även kontrollera om element tillkommit som medför att tidigare skapade extensions inte länge tillåts.


Så förbereder du arbetet

Vi rekommenderar att företag i god tid före årsbokslutet 2022 förbereder blocktaggning av 2021 års noter, uppdaterar de primära räkningarna enligt ny taxonomi (2021) samt genomför tekniska valideringar.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

 

Läs gärna vår tidigare artikel om ESEF.

Vad innebär ESEF för dig och ditt bolags nästa årsredovisning? - BDO

Please fill out the following form to access the download.